Kurs na języ­ki obce

Jest nam nie­zwy­kle miło zapro­sić użyt­kow­ni­ków naszej biblio­te­ki do pro­jek­tu Kurs na języ­ki obce”, jaki fir­ma Fun­me­dia reali­zu­je we współ­pra­cy z 

www​.ler​ni​.us

Aby otrzy­mać dostęp do pro­gra­mu nale­ży przyjść do biblio­te­ki, zgło­sić chęć nauki i podać adres e-mail. Wię­cej in for­ma­cji moż­na otrzy­mać pod tel. 134424821 lub 517873115.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *