Na mar­co­wej sesji Rady Gmi­ny zosta­ło przed­sta­wio­ne spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści biblio­te­ki za rok 2015. Dyrek­tor Wacław Koz­drój przy­go­to­wał pre­zen­ta­cję i wystą­pie­nie. Poni­żej moż­na zoba­czyć jak pre­zen­tu­je się stan biblio­te­ki.

Link do spra­woz­da­nia:

Spra­woz­da­nie Biblio­te­ki Tar­no­wiec za 2015 r.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *