XI Kon­gres Oby­wa­tel­skie odbył się, w minio­ny week­end w War­sza­wie w gma­chu Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Tego­rocz­na edy­cja nosi­ła tytuł Doj­rza­li Pola­cy — lep­sza Pol­ska” Na kon­gre­sie repre­zen­to­wa­łem GBP w Tar­now­cu jako jeden z 52 orga­ni­za­to­rów debat lokal­nych. Przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem kon­gre­su otrzy­ma­łem od pre­ze­sa Jana Szom­bur­ga z Insty­tu­tu Bada nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą i mini­stra Woj­cie­cha Kolar­skies­go, repre­zen­tu­ją­ce­go Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta RP, podzię­ko­wa­nie za orga­ni­za­cję deba­ty lokal­nej, jaka odby­ła się w maju tego roku w biblio­te­ce w Tar­now­cu.

Wysłu­cha­łem wystą­pień zapro­szo­nych gości: akto­ra Pio­tra Gło­wac­kie­go, dwu­krot­ne­go meda­li­sty olim­pij­skie­go, dys­ko­bo­la Pio­tra Mała­chow­skie­go, dok­to­ra Bogu­sła­wa Gra­bow­ski­go, człon­ka Rady Poli­ty­ki Pie­nięż­nej (w latach 19982004), Syl­wii Choj­nac­kiej-Tuzi­nek, orga­ni­za­tor­ki Deba­ty Oby­wa­tel­skiej w biblio­te­ce w Bia­ło­brze­gach oraz Cze­sła­wa Lan­ga, Dyrek­to­ra Tour dr Polo­gne. Goście mówi­li co według nich zna­czy doj­rza­łość, jak być odpo­wie­dzial­nym w róż­nych sfe­rach życia oraz o języ­ku pod­czas budo­wy wspól­no­ty.

Jed­ną z czę­ści kon­gre­su były sesje tema­tycz­ne. Wybra­łem temat: Jak budo­wać wspól­no­ty lokal­ne – w opar­ciu o toż­sa­mość, inte­re­sy czy wspól­ne pro­jek­ty? Zasta­na­wia­li­śmy się jak two­rzyć doj­rza­łe rela­cje we wspól­no­tach lokal­nych.

Odby­ło się ofi­cjal­ne zakoń­cze­nie poprzed­niej, II edy­cji debat lokal­nych i roz­po­czę­cie kolej­nej edy­cji pro­jek­tu. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu zade­kla­ro­wa­ła swój udział w orga­ni­za­cji debat lokal­nej, któ­re odbę­dą się w maju 2017 r. Wraz z inny­mi orga­ni­za­to­ra­mi debat z całej Pol­ski dys­ku­to­wa­li­śmy nad wyzwa­nia­mi jakie cze­ka­ją nas w związ­ku z orga­ni­za­cją debat w przy­szłym roku. Spo­tka­nie mia­ło rów­nież na celu wypra­co­wa­nie tema­tu debat III edy­cji. Uwa­żam, że nie może­my nie sko­rzy­stać z kolej­nej szan­sy orga­ni­za­cji deba­ty. Jako insty­tu­cja nie­za­leż­na pra­gnie­my brać czyn­ny udział w dys­ku­sji nad kształ­tem Pol­ski Lokal­nej i budo­wa­niu wspól­not w opar­ciu o toż­sa­mość, inte­re­sy i wspól­ne pro­jek­ty.

Wacław Koz­drój


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *