W czwar­tek, 18 lute­go, biblio­te­kę w Tar­now­cu odwie­dzi­ły dzie­ci z klas I-III ze szko­ły w Cze­lu­śni­cy. Przy­go­to­wa­li­śmy dla nich zaję­cia z książ­ką i nie­spo­dzian­kę – spo­tka­nie z Marią Toma­sik, autor­ką wier­szy i bajek dla dzie­ci. Mani Maria opo­wie­dzia­ła jak powsta­je wiersz, popro­si­ła dzie­ci o prze­czy­ta­nie kil­ku jej wier­szy z naj­now­sze­go tomi­ku, opo­wia­da­ła o zwie­rzę­tach i zwy­cza­jach z tere­nu Tar­now­ca. Wspo­mi­na­ła swo­je dzie­ciń­stwo i mło­dość.
Dzie­ci zwie­dzi­ły rów­nież biblio­te­kę, zapo­zna­ły się z księ­go­zbio­rem i moż­li­wo­ścią zapi­sa­nia się do biblio­te­ki

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *