Pra­gnę zapre­zen­to­wać jesz­cze kil­ka zdjęć z Kon­gre­su Oby­wa­tel­skie­go. Dwa pierw­sze pocho­dzą z czę­ści wstęp­nej, pod­czas któ­rej otrzy­ma­łem podzię­ko­wa­nie dla biblio­te­ki za udział w deba­tach.

Kolej­ne zdję­cia pocho­dzą z ostat­niej czę­ści kon­gre­sy, pod­czas któ­rej wypra­co­wa­li­śmy tema­ty na kolej­ną deba­tę. Bra­li w niej udział przed­sta­wi­cie­le 52 biblio­tek z całej Pol­ski oraz mode­ra­to­rzy.

Zdję­cia wyko­na­ła pani Mag­da­le­na Ubysz. Dzię­ku­ję za moż­li­wość ich publi­ka­cji.

Wacław Koz­drój


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *