W Gli­ni­ku Pol­skim ferie zimo­we 2016 prze­bie­ga­ły pod hasłem: Zaba­wa w gru­pie jest przy­jem­na. W pierw­szym tygo­dniu dzie­ci przy­go­to­wy­wa­ły deko­ra­cje z papie­rów. Poszły w ruch nożycz­ki, klej, papier i tut­ki kar­to­no­we. W dru­gim tygo­dniu kró­lo­wał X-Box. Wszy­scy świet­nie się bawi­li.

A jak wyglą­da­ły zaję­cia w biblio­te­ce moż­na zoba­czyć na fil­mie przy­go­to­wa­nym przez Panią Madzię

Film pod lin­kiem:

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *