W ten cud­ny czas życzy­my naszym czy­tel­ni­kom i przy­ja­cio­łom biblio­te­ki, aby Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia peł­ne były rado­ści, miło­ści, spo­ko­ju i rodzin­ne­go szczę­ścia, a Nowy Rok 2017 przy­niósł wie­le suk­ce­sów i pięk­nych chwil, nie tyl­ko z książ­ką

życzy

w imie­niu wła­snym i Pra­cow­ni­ków

Dyrek­tor

Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu

Wacław Koz­drój


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *