To 90-mini­to­we spo­tka­nie opar­te na książ­ce Artu­ra Janic­kie­go pt. Skąd się wzię­ły mał­py w Inter­ne­cie?”. W trak­cie zajęć uczest­ni­cy pozna­ją wie­le pojęć zwią­za­nych z Inter­ne­tem, np.: rozu­mie­ją, czym jest Inter­net, wie­dzą, jak zbu­do­wa­na jest sieć kom­pu­te­ro­wa, rozu­mie­ją, czym jest adres stro­ny inter­ne­to­wej i adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, rozu­mie­ją zasa­dę dzia­ła­nia rute­rów, potra­fią kodo­wać i odko­do­wać infor­ma­cje zapi­sa­ne kodem ASCII i wie­le innych rze­czy.

W zaję­ciach w biblio­te­ce w Tar­now­cu wzię­ły udział dzie­ci z Cze­lu­śni­cy. To jaką wie­dzę zdo­by­ły dosko­na­le ilu­stru­ją fil­my nagra­ny pod­czas zajęć.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *