Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu, filia w Gli­ni­ku Pol­skim zgło­si­ła się już po raz kolej­ny do akcji Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu”. W ramach tego pro­gra­mu zor­ga­ni­zu­je wysta­wę na temat bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie oraz zapro­si dzie­ci ze szko­ły na lek­cję biblio­tecz­ną o bez­piecz­nym inter­ne­cie.

Od 7 lute­go w biblio­te­ce odby­wa­ją się ponad­to zaję­cia edu­ka­cyj­ne z wyko­rzy­sta­niem gier dostęp­nych na stro­nie inter​ne​to​wej​.pl. Rela­cje z prze­bie­gu zajęć w ramach pro­jek­tu zamie­ści­my na naszej stro­nie

dbi_2016


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *