Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ki z Pro­gra­mu Kra­szew­ski 2016

Naj­wię­cej cza­su zaj­mie nam stwo­rze­nie kata­lo­gu i umiesz­cze­nie go on-line na stro­nie inter­ne­to­wej. O roz­po­czę­ciu pra­cy kata­lo­gu powia­do­mi­my naszych czy­tel­ni­ków.

- zwięk­sze­nie pozio­mu atrak­cyj­no­ści usług biblio­tecz­nych, poprzez odpo­wied­nie wypo­sa­że­nie biblio­tek.

kraszewski2 kraszewski3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *