Czy­tak­Plus, urzą­dze­nie do odtwa­rza­nia ksią­żek mówio­nych jest już dostęp­ne w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Jest to moż­li­we dzię­ki nawią­za­nej współ­pra­cy ze Sto­wa­rzy­sze­niem Pomo­cy Oso­bom Nie­peł­no­spraw­nym Larix”.

Na prze­ło­nie 2016/2017 przy­stą­pi­li­śmy do pro­jek­tu pt. Wypo­ży­czal­nia odtwa­rza­czy cyfro­wej książ­ki mówio­nej dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych – Edy­cja 2016” reali­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pomo­cy Oso­bom Nie­peł­no­spraw­nym Larix” im. Hen­ry­ka Rusz­czy­ca. Pro­jekt jest dofi­nan­so­wa­ny przez Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go i pozy­ska­li­śmy urzą­dze­nie CZY­TAK Plus wraz z dostę­pem do ksią­żek w for­ma­cie mówionym.

W ramach pro­jek­tu biblio­te­ka otrzy­ma­ła nie­od­płat­nie urzą­dze­nie Czy­tak Plus”, któ­re jest przy­sto­so­wa­ne do obsłu­gi przez oso­by nie­wi­do­me i sła­bo widzą­ce. Na pod­sta­wie umo­wy uży­cze­nia nasza pla­ców­ka będzie mogła wypo­ży­czać Czy­ta­ka” oso­bom nie­wi­do­mym i słabowidzącym.

Ponad­to – na pod­sta­wie odręb­ne­go poro­zu­mie­nia – biblio­te­ka otrzy­ma­ła zbiór ponad 1200 cyfro­wych ksią­żek mówio­nych. Zbiór ten będzie sys­te­ma­tycz­nie uzu­peł­nia­ny dzię­ki dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia Larix. Nie­wi­do­mi Czy­tel­ni­cy Biblio­te­ki będą mogli wypo­ży­czać książ­ki wraz z Czytakiem.

Mamy nadzie­ję, że w naszej pla­ców­ce prze­ła­mu­je się barie­ry, i dzię­ki temu upo­wszech­nia­my kul­tu­rę wśród osób dotknię­tych pro­ble­ma­mi ze wzro­kiem, a dzię­ki wspar­ciu Mini­stra Kul­tu­ry Czy­tel­ni­cy z dys­funk­cją wzro­ku będą mia­ły łatwiej­szy dostęp do ksią­żek nagra­nych w posta­ci audiobooków.

Nagry­wa­niem i udo­stęp­nia­niem biblio­te­kom cyfro­wych ksią­żek mówio­nych prze­zna­czo­nych dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo widzą­cych Sto­wa­rzy­sze­nie Larix” zaj­mu­je się już o od 2007 r. Dzię­ki temu dys­po­nu­je już zbio­rem ponad 1200 nagrań. Ofe­ru­je róż­no­rod­ną lite­ra­tu­rę – dla dzie­ci i doro­słych – m. in. baśnie, repor­ta­że, ese­je, książ­ki podróż­ni­cze, przy­rod­ni­cze, powie­ści kry­mi­nal­ne, oby­cza­jo­we, auto­bio­gra­fie, bio­gra­fie. Aktu­al­nie dostęp­nych jest ponad 1200 pozy­cji, wkrót­ce poja­wią się nowe

CZY­TAK Plus jest urzą­dze­niem pro­stym w obsłu­dze. Cechu­je się dużą, wyraź­ną kla­wia­tu­rą, jest prze­no­śny, lek­ki, posia­da zasi­lacz do łado­wa­nia oraz kar­tę pamię­ci, na któ­rej zapi­su­je się książ­ki w for­ma­cie spe­cjal­nie prze­zna­czo­nym do odtwa­rza­nia na CZY­TA­KU. Tek­sy czy­ta­ne są przez lek­to­rów, moż­li­wa jest regu­la­cja gło­śno­ści. Urzą­dze­nie moż­na wypo­ży­czać w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Regu­la­min oraz ofer­ta ksią­żek jest dostęp­na na stro­nie Biblioteki. czytak

Kata­log ksią­żek na Czy­ta­ka: tutaj link

Wyciąg z Regu­la­mi­nu korzy­sta­nia z mate­ria­łów i usług Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu

Roz­dział VII

Warun­ki korzy­sta­nia ze zbio­rów cyfro­wej książ­ki mówio­nej oraz Czy­ta­ka Plus

par. 34

 1. Zasa­dy korzy­sta­nia ze zbio­rów cyfro­wej książ­ki mówio­nej okre­śla: Roz­dział I Posta­no­wie­nia ogól­ne oraz Roz­dział II Kar­ty Biblio­tecz­ne niniej­sze­go Regulaminu.
 2. Ze zbio­rów cyfro­wej książ­ki mówio­nej mogą korzy­stać Czy­tel­ni­cy Biblio­te­ki z dys­funk­cją wzro­ku oraz oso­by, któ­re nie mogą czy­tać zwy­kłe­go druku.
 3. Warun­kiem udo­stęp­nie­nia cyfro­wej książ­ki mówio­nej jest nie­za­le­ga­nie przez Czy­tel­ni­ka ze zwro­tem wypo­ży­czo­nych mate­ria­łów bibliotecznych .
 4. Ze zbio­rów cyfro­wej książ­ki mówio­nej mogą korzy­stać oso­by posia­da­ją­ce urzą­dze­nie Czy­ta­ka lub oso­by, któ­re chcą korzy­stać z urzą­dze­nia Czy­tak Plus znaj­du­ją­ce­go się w Bibliotece.
 1. Czy­tel­ni­cy posia­da­ją­cy urzą­dze­nie Czy­tak, któ­rzy chcą korzy­stać ze zbi­rów cyfro­wej książ­ki mówio­nej w stan­dar­dzie Czy­ta­ka, wybie­ra­ją do 5 pozy­cji z listy ksią­żek (wykaz dostęp­ny w agen­dach Biblio­te­ki oraz na stro­nie) i zgła­sza­ją ten fakt dyżu­ru­ją­ce­mu Biblio­te­ka­rzo­wi, któ­ry po uzgod­nie­niu z czy­tel­ni­kiem wgry­wa zamó­wio­ne książki. 

par. 35

 1. Biblio­te­ka wypo­ży­cza Czy­ta­ka Plus Czy­tel­ni­ko­wi Biblio­te­ki posia­da­ją­ce­mu orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści z tytu­łu wzroku.
 2. Warun­kiem wypo­ży­cze­nia Czy­ta­ka Plus jest pod­pi­sa­nie umo­wy uży­cze­nia sta­no­wią­cej załącz­nik nr 7 do Regulaminu.
 3. Ter­min zwro­tu Czy­ta­ka Plus okre­śla umo­wa, jed­nak nie może być dłuż­szy niż 60 dni. Po tym okre­sie moż­li­we jest prze­dłu­że­nie ter­mi­nu zwro­tu Czy­ta­ka Plus, o ile nie jest zare­zer­wo­wa­ny przez inne­go Czytelnika.
 4. Czy­tel­nik jest zobo­wią­za­ny do odda­nia Czy­ta­ka Plus w ter­mi­nie okre­ślo­nym w umo­wie. Po upły­wie ter­mi­nu na jaki był wypo­ży­czo­ny Czy­tak Plus, w razie jego nie­zwró­ce­nia, Biblio­te­ka ma pra­wo do nali­cze­nia kary umow­nej okre­ślo­nej w załącz­ni­ku nr 1 do Regulaminu.
 5. Z chwi­lą wypo­ży­cze­nia Czy­ta­ka Plus, Czy­tel­nik sta­je się za nie­go cał­ko­wi­cie odpo­wie­dzial­ny i jest zobo­wią­za­ny do zwró­ce­nia go w wyzna­czo­nym ter­mi­nie w takim sta­nie w jakim został mu wypożyczony.
 6. W przy­pad­ku znisz­cze­nia, uszko­dze­nia, zepsu­cia Czy­tel­nik zosta­nie obcią­żo­ny kosz­ta­mi naprawy.
 7. W przy­pad­ku cał­ko­wi­te­go znisz­cze­nia lub zagu­bie­nia Czy­ta­ka Plus Czy­tel­nik pła­ci odszko­do­wa­nie w wyso­ko­ści odpo­wia­da­ją­cej war­to­ści sprzętu.

Wypo­ży­cza­nie Czy­ta­ka Plus jest moż­li­we w każ­dej agen­dzie Biblio­te­ki po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z dyżu­ru­ją­cym bibliotekarzem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *