czytak

tutaj link

Roz­dział VII

par. 34

par. 35

  1. Ter­min zwro­tu Czy­ta­ka Plus okre­śla umo­wa, jed­nak nie może być dłuż­szy niż 60 dni. Po tym okre­sie moż­li­we jest prze­dłu­że­nie ter­mi­nu zwro­tu Czy­ta­ka Plus, o ile nie jest zare­zer­wo­wa­ny przez inne­go Czy­tel­ni­ka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *