Zima doku­cza­ła i naucza­ła

Nad­szedł czas na pod­su­mo­wa­nie ferii, w fili biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim. Odby­wa­ły się one pod hasłem Zima jed­nym doku­cza, a dru­gich naucza”.

Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim uczest­ni­kom zajęć w biblio­te­ce za miło spę­dzo­ny czas i zachę­cam do codzien­nych spo­tkań po zaję­ciach szkol­nych

Mag­da­le­na For­tu­na

#ferie, #gli­nik pol­ski, #zaba­wa, #nauka, #biblio­te­ka, #x-box

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *