Nad­szedł czas na pod­su­mo­wa­nie ferii, w fili biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim. Odby­wa­ły się one pod hasłem Zima jed­nym doku­cza, a dru­gich naucza”. W cza­sie wol­nym od nauki szkol­nej dzie­ci i mło­dzież bra­li udział w zaję­ciach pla­stycz­nych, rucho­wych, chęt­nie ukła­da­li puz­zle, gra­li w gry plan­szo­we, quizy i inne gry słow­ne. Wspól­nie ze świe­tli­cą śro­do­wi­sko­wą zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy dys­ko­te­kę cho­in­ko­wą, na któ­rej mło­dzież świet­nie bawi­ła się z dzieć­mi orga­ni­zu­jąc im weso­łe zaba­wy.

W pro­gra­mie przy­go­to­wa­nym przez biblio­te­kę nie zabra­kło zajęć spor­to­wych z wyko­rzy­sta­niem X-Boxa. Ta for­ma zaba­wy cie­szy się dużym powo­dze­niem nawet wśród star­szej mło­dzie­ży. Myślę, że czas spę­dzo­ny w naszej biblio­te­ce upły­nął rado­śnie i ferie może­my uznać za uda­ne.

Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim uczest­ni­kom zajęć w biblio­te­ce za miło spę­dzo­ny czas i zachę­cam do codzien­nych spo­tkań po zaję­ciach szkol­nych

Mag­da­le­na For­tu­na

#ferie, #gli­nik pol­ski, #zaba­wa, #nauka, #biblio­te­ka, #x-box


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *