Tego­rocz­na, 13 edy­cja ogól­no­eu­ro­pej­skiej kam­pa­nii Tydzień z Inter­ne­tem odby­wa­ła się rów­nież z udzia­łem tar­no­wiec­kiej filii biblio­tecz­nej w Gli­ni­ku Pol­skim. Hasło tego­rocz­nej edy­cji: Razem zmie­nia­my Inter­net na lep­sze”.

Celem kam­pa­nii jest edu­ka­cja dzie­ci i mło­dzie­ży na temat bez­pie­czeń­stwa w sie­ci. Inter­net daje moż­li­wość roz­wo­ju, lecz nale­ży zwró­cić uwa­gę na nie­bez­pie­czeń­stwa jakie może­my napo­tkać.

Biblio­te­ka w Gli­ni­ku Pol­skim zor­ga­ni­zo­wa­ła lek­cję biblio­tecz­ną poświę­co­ną bez­pie­czeń­stwu dzie­ci w sie­ci. W lek­cji tej bra­li udział ucznio­wie z oddzia­łu przed­szkol­ne­go z Gli­ni­ka Pol­skie­go. Dzie­ci pozna­ły zasa­dy bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu i dzie­li­ły się swo­imi doświad­cze­nia­mi. Na pod­su­mo­wa­nie obej­rze­li­śmy fil­mi­ki dostęp­ne na stro­nie orga­ni­za­to­ra

Mag­da­le­na For­tu­na

#inter­net, #bez­pie­czeń­stwo w sie­ci, #biblio­te­ka


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *