ZASA­DYOKRE­SIE EPI­DE­MII

Zasa­dy

obo­wią­zu­ją­ce użyt­kow­ni­ków Biblio­te­ki w Tar­now­cu w trak­cie epi­de­mii COVID-19

1. Czy­tel­ni­cy, któ­rzy chcą zwró­cić bądź wypo­ży­czyć nasze zbio­ry muszą prze­by­wać w Biblio­te­ce w masecz­ce.
2. Oso­by prze­by­wa­ją­ce na kwa­ran­tan­nie pro­szo­ne są o nie­zwłocz­ne tele­fo­nicz­ne zgło­sze­nie potrze­by prze­dłu­że­nia ter­mi­nu zwro­tu wypo­ży­czo­nych zbio­rów.
3. Przed wej­ściem do Biblio­te­ki czy­tel­nik musi zde­zyn­fe­ko­wać ręce i wła­sne ręka­wicz­ki pły­nem dezyn­fe­ku­ją­cym.
4. W celu zapew­nie­nia bez­piecz­nej obsłu­gi użyt­kow­ni­ków pre­fe­ro­wa­ne jest rezer­wo­wa­nie zbio­rów:
za pośred­nic­twem rezer­wa­cji poprzez kon­to czy­tel­ni­ka.
tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 13 42 55 005 – dyżu­ru­ją­cy biblio­te­karz przy­go­to­wu­je zamó­wie­nie, któ­re jest do odbio­ru w Biblio­te­ce na sta­no­wi­sku obsłu­gi Czy­tel­ni­ka.
— zbio­ry moż­na rów­nież wypo­ży­czać bez­po­śred­nio w Biblio­te­ce. Książ­ki poda­je biblio­te­karz
5. Przed biur­kiem może prze­by­wać jeden czy­tel­nik. Odstęp pomię­dzy oso­ba­mi może wyno­sić min 2 metry.
6. Zwro­tu ksią­żek doko­nu­je się do pojem­ni­ka pla­sti­ko­we­go umiesz­czo­ne­go przed biur­kiem.
7. Rezy­gnu­je­my z nastę­pu­ją­cych usług we wszyst­kich naszych pal­ców­kach:
— świad­cze­nia usług kse­ro,
— dostę­pu do inter­ne­tu dla czy­tel­ni­ków,
— udo­stęp­nia­nia toa­let czy­tel­ni­kom,
— przyj­mo­wa­nia darów od czy­tel­ni­ków,
— korzy­sta­nia ze zbio­rów na miej­scu,
8. Zale­ca­my korzy­sta­nie z kata­lo­gu Onli­ne.
9. Wszyst­kie zbio­ry po powro­cie do Biblio­te­ki zosta­ną pod­da­ne kwa­ran­tan­nie i dezyn­fek­cji. Kwa­ran­tan­na będzie trwa­ła 14 dni.
10. W ramach otwar­cia Biblio­te­ki czyn­na będzie wyłącz­nie Biblio­te­ka głów­na w Tar­now­cu w godz. od 10:3012:30 oraz od 13:00 do 15:00. Do odwo­ła­nia pozo­sta­ją zamknię­te file w Łub­nie Szla­chec­kim i Gli­ni­ku Pol­skim.
11. Czy­tel­nik nie­sto­su­ją­cy się do ww. wytycz­nych trak­cie epi­de­mii wiru­sem COVID-19 może być cza­so­wo lub na sta­łe pozba­wio­ny pra­wa do korzy­sta­nia ze zbio­rów Biblio­te­ki.
12. Zmia­ny posta­no­wień wytycz­nych doko­nu­je się w try­bie zarzą­dze­nia Dyrek­to­ra Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu.

Zale­ca­my na bie­żą­co śle­dzić bie­żą­ce komu­ni­ka­ty na stro­nie inter­ne­to­wej. W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści, że pod­ję­te przez nas dzia­ła­nia nie­wy­star­cza­ją­co zabez­pie­cza­ją Pań­stwa przed koro­na­wi­ru­sem, pro­si­my o zwrot ksią­żek i powstrzy­ma­nie się przed wybo­rem i wypo­ży­cze­niem nowej lek­tu­ry. Będzie­my dokła­da­li wszel­kich sta­rań, aby nasi pra­cow­ni­cy i czy­tel­ni­cy mogli czuć się bez­piecz­nie. Sytu­acja będzie moni­to­ro­wa­na na bie­żą­co i w przy­pad­ku potrze­by koniecz­no­ści zmian w pro­ce­du­rach będzie­my reago­wa­li natych­miast.

Wacław Koz­drój, Dyrek­tor GBP w Tar­now­cu