Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z nowe­go kata­lo­gu onli­ne Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.

INSTRUK­CJA KORZYSTANIA

Stro­na star­to­wa. Znaj­du­ją się na niej skró­co­ne opi­sy ksią­żek z inwen­ta­rzy wszyst­kich pla­có­wek oraz zbio­ry mul­ti­me­dial­ne i dary. Każ­de­mu inwen­ta­rzo­wi przy­dzie­lo­ny jest inny kolor paska nad okładką.

Po wybra­niu książ­ki (tytuł, okład­ka lub wię­cej) poja­wi się stro­na z opi­sem książ­ki oraz infor­ma­cja­mi o dostęp­no­ści w danej pla­ców­ce oraz treści.

Po wybra­niu przy­ci­sku SPRAWDŹ DOSTĘP­NOŚĆ W INNYCH FILIACH uzy­ska­my infor­ma­cję, w któ­rych pla­ców­ka książ­ka się znajduje