O BIBLIO­TE­CE

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu powsta­ła w 1948 r.

Misja biblio­te­ki

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu peł­ni funk­cję ogól­no­do­stęp­nej pla­ców­ki kul­tu­ry, któ­ra ma za zada­nie upo­wszech­niać wie­dzę i kul­tu­rę w spo­łe­czeń­stwie. Do szcze­gó­ło­wych jej zadań nale­ży:

  • pro­wa­dze­nie wypo­ży­czeń mię­dzy­bi­blio­tecz­nych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem potrzeb dzie­ci i mło­dzie­ży
  • pro­wa­dze­nie warsz­ta­tu dzia­łal­no­ści infor­ma­cyj­no- biblio­gra­ficz­nej,
  • two­rze­nie i udo­stęp­nia­nie wła­snych kom­pu­te­ro­wych baz danych kata­lo­go­wych, biblio­gra­ficz­nych i fak­to­gra­ficz­nych,
  • współ­dzia­ła­nie z biblio­te­ka­mi innych sie­ci, insty­tu­cja­mi, orga­ni­za­cja­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi w zakre­sie roz­wi­ja­nia i zaspa­ka­ja­nia potrzeb oświa­to­wych i kul­tu­ral­nych miesz­kań­ców gmi­ny