REGU­LA­MIN BIBLIO­TE­KI

REGU­LA­MIN

KORZY­STA­NIA Z MATE­RIA­ŁÓW I USŁUG

GMIN­NEJ BIBLIO­TE­KI PUBLICZ­NEJTAR­NOW­CU

Roz­dział I

Posta­no­wie­nia ogól­ne

 • 1
 1. Regu­la­min korzy­sta­nia z mate­ria­łów i usług Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu, zwa­ny dalej Regu­la­mi­nem, okre­śla warun­ki i zasa­dy korzy­sta­nia z mate­ria­łów i usług we wszyst­kich pla­ców­kach Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu.
 • 2
 1. Udo­stęp­nia­nie zbio­rów i usług biblio­tecz­nych Biblio­te­ki Publicz­nej Mia­sta i Gmi­ny Pia­secz­no jest ogól­nie dostęp­ne i odby­wa się według zasad okre­ślo­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem.
 2. Biblio­te­ka może pobie­rać opła­ty w sytu­acji za:
 3. a) nie­zwró­ce­nie w ter­mi­nie wypo­ży­czo­nych mate­ria­łów biblio­tecz­nych,
 4. c) uszko­dze­nie, znisz­cze­nie lub zagu­bie­nie mate­ria­łów biblio­tecz­nych,
 5. d) wyro­bie­nie dupli­ka­tu kar­ty biblio­tecz­nej,
 6. e) koszt prze­sył­ki mate­ria­łów biblio­tecz­nych pozy­ska­nych na zasa­dach wypo­ży­czeń mię­dzy­bi­blio­tecz­nych,
 7. f) usłu­gi repro­gra­ficz­ne,
 8. g) wydru­ki z kom­pu­te­ra.
 • 3
 • 4
 • 5

- reje­stra­cji wypo­ży­czeń

- pro­wa­dze­nia sta­ty­sty­ki biblio­tecz­nej

- egze­kwo­wa­nia zwro­tu wypo­ży­czo­nych mate­ria­łów biblio­tecz­nych.

 1. Poda­nie danych jest nie­zbęd­ne do zare­je­stro­wa­nia i obsłu­gi czy­tel­ni­ka.
 2. Admi­ni­stra­to­rem danych jest Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu, 38204 Tar­no­wiec 30
 • 6
 • 7
 1. W cza­sie, gdy w domu Użyt­kow­ni­ka panu­je cho­ro­ba zakaź­na nie może on korzy­stać z Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu.

Roz­dział II

Kar­ty Biblio­tecz­ne

 • 8
 1. Na kar­cie biblio­tecz­nej znaj­du­je się napis Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu”, numer kar­ty, pin, oraz kod kre­sko­wy.
 • 9

 • 10

 • 11

 • 12
 1. Wyda­nie pierw­szej kar­ty jest bez­płat­ne.

Roz­dział III

Warun­ki korzy­sta­nia ze zbio­rów Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu oraz Filii

 • 14

 • 15

Roz­dział IV

Warun­ki korzy­sta­nia ze zbio­rów księ­go­zbio­rów pod­ręcz­nych

 • 16
 1. Korzy­sta­nie z księ­go­zbio­rów pod­ręcz­nych odby­wa się na miej­scu.
 2. Warun­kiem wypo­ży­cza­nia mate­ria­łów na rewers jest posia­da­nie kar­ty biblio­tecz­nej.
 • 17
 1. Czy­tel­nik może wypo­ży­czyć do domu 5 cza­so­pism archi­wal­nych (oprócz cza­so­pism o cha­rak­te­rze regio­nal­nym) na okres 7 dni.
 • 18
 1. Czy­tel­nia świad­czy usłu­gi repro­gra­ficz­ne (zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Usta­wy O pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych” ).
 2. Nie wyko­nu­je się odbi­tek repro­gra­ficz­nych:
 3. a) ręko­pi­sów, sta­rych dru­ków, ory­gi­nal­nych foto­gra­fii, gra­fik, rzad­kich i cen­nych dru­ków,
 4. b) egzem­pla­rzy w złym sta­nie zacho­wa­nia,
 • 19

Roz­dział V

Warun­ki korzy­sta­nia z Inter­ne­tu i pro­gra­mów mul­ti­me­dial­nych

 • 20
 1. Biblio­te­karz przy­dzie­la użyt­kow­ni­ko­wi sta­no­wi­sko kom­pu­te­ro­we.
 • 21
 1. Korzy­sta­nie z Inter­ne­tu i pro­gra­mów mul­ti­me­dial­nych jest bez­płat­ne.
 2. Użyt­kow­nik może korzy­stać z wła­snych nośni­ków elek­tro­nicz­nych (dys­ki, CD, DVD),
 3. Ze sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we­go moż­na korzy­stać przez 30 minut.
 4. Biblio­te­ka umoż­li­wia korzy­sta­nie z wła­sne­go lap­to­pa w miej­scu wyzna­czo­nym przez biblio­te­ka­rza przy czym Biblio­te­ka nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za jego ewen­tu­al­ne uszko­dze­nie, kra­dzież lub utra­tę danych.
 • 22

 • 23
 1. a) zapo­znać się z regu­la­mi­nem,
 2. b) korzy­stać z zain­sta­lo­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nia,
 3. c) zgła­szać wszel­kie uszko­dze­nia sprzę­tu i sys­te­mu w momen­cie ich zauwa­że­nia.
 4. Użyt­kow­ni­ko­wi nie wol­no:
 5. a) zmie­niać kon­fi­gu­ra­cji opro­gra­mo­wa­nia zain­sta­lo­wa­ne­go na lokal­nym dys­ku twar­dym kom­pu­te­ra oraz insta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia prze­nie­sio­ne­go z ser­we­rów dostęp­nych w Inter­ne­cie,
 6. b) korzy­stać z kom­pu­te­ra do dzia­łal­no­ści komer­cyj­nej, maso­wo roz­sy­łać tre­ści o cha­rak­te­rze rekla­mo­wym (tzw. spam),
 7. c) zapi­sy­wać danych w pamię­ci kom­pu­te­ra. Biblio­te­ka nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ne usu­nię­cie lub mody­fi­ka­cję danych przez innych użyt­kow­ni­ków,
 8. e) łamać zabez­pie­cze­nia sys­te­mu,
 9. h) użyt­kow­ni­ko­wi nie wol­no bez wie­dzy biblio­te­ka­rza zmie­niać przy­dzie­lo­ne­go sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we­go,
 10. Inter­net nie może być narzę­dziem do popeł­nia­nia czy­nów nie­zgod­nych z pra­wem.
 • 24

 1. Użyt­kow­nik odpo­wia­da finan­so­wo za wszel­kie mecha­nicz­ne uszko­dze­nia sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go powsta­łe z jego winy.

Roz­dział VI

Warun­ki dru­ku i kopio­wa­nia infor­ma­cji

 • 25
 1. Użyt­kow­nik może kopio­wać infor­ma­cje o ile nie jest to sprzecz­ne z pra­wem autor­skim.

Roz­dział VII

Warun­ki korzy­sta­nia ze zbio­rów mul­ti­me­dial­nych

 • 26

 • 27
 1. Jed­no­ra­zo­wo Czy­tel­nik może wypo­ży­czyć 2 egzem­pla­rze mul­ti­me­diów na okres 14 dni
 • 28
 1. Ter­min zwro­tu wypo­ży­czo­nych zbio­rów może być prze­dłu­żo­ny oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub przez Inter­net, jeśli dana pozy­cja nie zosta­ła wcze­śniej zare­zer­wo­wa­na przez inne­go czy­tel­ni­ka.
 2. Prze­dłu­że­nia ter­mi­nu zwro­tu wypo­ży­czo­nych pozy­cji moż­na doko­nać tyl­ko jeden raz o czas, na któ­ry zosta­ły one wypo­ży­czo­ne.
 3. Czy­tel­nik może zare­zer­wo­wać tele­fo­nicz­nie lub przez Inter­net tyl­ko egzem­pla­rze nie­do­stęp­ne (wypo­ży­czo­ne) na okres – 2 dni robo­czych. Rezer­wa­cja zosta­je auto­ma­tycz­nie anu­lo­wa­na po upły­wie w/​w ter­mi­nu.
 • 29

Roz­dział VIII

Zasa­dy korzy­sta­nia z ofer­ty kul­tu­ral­no-oświa­to­wej Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu.

 • 30
 1. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Biblio­te­ka ma pra­wo odwo­ła­nia zajęć.
 2. Ofer­ta zajęć jest dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej Biblio­te­ki oraz w każ­dej pla­ców­ce.

Roz­dział IX

Posta­no­wie­nia koń­co­we

 • 31
 1. Od decy­zji tej czy­tel­ni­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo odwo­ła­nia się do Dyrek­to­ra Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu.
 • 32
 • 33

Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu.

Cen­nik opłat pobie­ra­nych przez Biblio­te­kę

 1. a) wydruk jed­no­stron­ny (koszt arku­sza A4) 0,20
 2. b) wydruk jed­no­stron­ny (koszt arku­sza A4) kolor 0,70
 3. c) wydruk dwu­stron­ny (koszt arku­sza A4) 0,30
 4. d) wydruk dwu­stron­ny (koszt arku­sza A4) kolor 1,10
 5. e) wydruk jed­no­stron­ny (koszt arku­sza A3) 1,00
 6. f) wydruk dwu­stron­ny (koszt arku­sza A3) kolor 2,00
 7. Za nie­zwró­ce­nie w ter­mi­nie wypo­ży­czo­nych mate­ria­łów biblio­tecz­nych:
 8. b) doku­ment audio­wi­zu­al­ny lub elek­tro­nicz­ny 1 zł za każ­dy dzień po ter­mi­nie zwro­tu
 9. Za upo­mnie­nie tele­fo­nicz­ne czy­tel­ni­ka:

biblio­te­ka pobie­ra opła­ty w wyso­ko­ści 0,50 zł.

biblio­te­ka pobie­ra opła­ty w wyso­ko­ści 2,50 zł.

 1. a) odku­pić takie same lub po uzgod­nie­niu z pra­cow­ni­kiem Biblio­te­ki inne publi­ka­cje, o nie mniej­szej war­to­ści i przy­dat­ne Biblio­te­ce,
 2. b) jeśli odku­pie­nie jest nie­moż­li­we, Użyt­kow­nik pła­ci ekwi­wa­lent pie­nięż­ny usta­la­ny każ­do­ra­zo­wo przez biblio­te­ka­rza w wyso­ko­ści co naj­mniej aktu­al­nej ceny ryn­ko­wej uszkodzonego/​zagubionego mate­ria­łu biblio­tecz­ne­go,
 3. Za wyda­nie kolej­nej kar­ty biblio­tecz­nej: opła­ta wyno­si 2 zł.
 4. Koszt prze­sył­ki mate­ria­łów biblio­tecz­nych spro­wa­dzo­nych w ramach wypo­ży­czeń mię­dzy­bi­blio­tecz­nych – wg cen­ni­ka opłat za prze­sył­ki
 5. Użyt­kow­nik otrzy­mu­je pokwi­to­wa­nie wnie­sie­nia opła­ty.