HISTO­RIA BIBLIO­TE­KI

Wcho­dząc znacz­ni­kiem na zdję­cie prze­nio­są się Pań­stwo do oddziel­nej stro­ny, któ­ra powsta­ła z myślą o poka­za­niu histo­rii biblio­te­ki od 1948 r. Nie będą się tam uka­zy­wa­ły infor­ma­cje chro­no­lo­gicz­nie, ale w kolej­no­ści ich pozy­ski­wa­nia.

historia1.0