ABC CZY­TEL­NI­KA

Jak się zapi­sać do biblio­te­ki?


A gdy już się zapi­szesz…

Naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia:

1. Co jest potrzeb­ne żeby zapi­sać się do biblio­te­ki?

Aby zapi­sać się do biblio­te­ki nale­ży mieć przy sobie dowód oso­bi­sty.

2. Kto może zapi­sać się do biblio­te­ki?

Do biblio­te­ki może zapi­sać się każ­dy za oka­za­niem dowo­du oso­bi­ste­go.

3. Czy korzy­sta­nie z biblio­te­ki jest płat­ne?

Regu­la­mi­no­we korzy­sta­nie z biblio­te­ki jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ne.

W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach biblio­te­karz może zde­cy­do­wać o wypo­ży­cze­niu więk­szej licz­by mate­ria­łów biblio­tecz­nych.

Każ­dy czy­tel­nik może korzy­stać z księ­go­zbio­ru biblio­te­ki głów­nej i jej filii.

13. Kto może korzy­stać z czy­tel­ni kom­pu­te­ro­wej?

Z czy­tel­ni kom­pu­te­ro­wej i bez­płat­ne­go dostę­pu do Inter­ne­tu może korzy­stać każ­dy czy­tel­nik zapi­sa­ny do biblio­te­ki.

14. Czy korzy­sta­nie z czy­tel­ni kom­pu­te­ro­wej jest płat­ne?

Korzy­sta­nie z czy­tel­ni kom­pu­te­ro­wej jest bez­płat­ne.

17. Czy jeże­li korzy­stam z biblio­te­ki głów­nej w Tar­now­cu i z filiach muszę nosić dwie kar­ty biblio­tecz­ne?

Nie. Jed­na kar­ta biblio­tecz­na upraw­nia do wypo­ży­czeń we wszyst­kich pla­ców­kach biblio­te­kach.