ABC CZY­TEL­NI­KA

Jak się zapi­sać do biblio­te­ki?

Wystar­czy mieć przy sobie dowód oso­bi­sty i podać nastę­pu­ją­ce dane: imię i nazwi­sko, adres, PESEL, sta­tus zawo­do­wy potrzeb­ny dla spra­woz­dań GUS‑u (np. uczeń, rol­nik, pra­cow­nik umy­sło­wy, eme­ryt). Zło­żyć pod­pis na oświad­cze­niu o praw­dzi­wo­ści danych i akcep­ta­cję regu­la­mi­nu. Oso­by nie­peł­no­let­nie zapi­su­ją się razem z rodzicem/​opiekunem.
Każ­dy czy­tel­nik biblio­te­ki otrzy­mu­je bez­płat­nie indy­wi­du­al­ną, pla­sti­ko­wą kar­tę biblio­tecz­ną i jest zobo­wią­za­ny oka­zy­wać ją biblio­te­ka­rzo­wi zawsze, przy każ­dym wypo­ży­cze­niu.

A gdy już się zapi­szesz…

Jed­no­ra­zo­wo moż­na wypo­ży­czyć 10 dowol­nych ksią­żek (w tym audio­bo­oków), na okres 1 mie­sią­ca. Jeże­li książ­ka jest jesz­cze potrzeb­na i nie cze­ka na nią inny czy­tel­nik moż­na ją pro­lon­go­wać na kolej­ny mie­siąc. Moż­na to zro­bić przez indy­wi­du­al­ne biblio­tecz­ne kon­to on-line, oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo.

Naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia:

1. Co jest potrzeb­ne żeby zapi­sać się do biblio­te­ki?

Aby zapi­sać się do biblio­te­ki nale­ży mieć przy sobie dowód oso­bi­sty.

2. Kto może zapi­sać się do biblio­te­ki?

Do biblio­te­ki może zapi­sać się każ­dy za oka­za­niem dowo­du oso­bi­ste­go.
Oso­by nie­peł­no­let­nie zapi­su­ją się razem z rodzicem/​opiekunem.

3. Czy korzy­sta­nie z biblio­te­ki jest płat­ne?

Regu­la­mi­no­we korzy­sta­nie z biblio­te­ki jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ne.
4. Ile ksią­żek moż­na wypo­ży­czyć jed­no­ra­zo­wo?

Jed­no­ra­zo­wo moż­na wypo­ży­czyć 10 ksią­żek (w tym audio­bo­oków, gier plan­szo­wych).

5. Czy jest moż­li­we zwięk­sze­nie limi­tu wypo­ży­czo­nych ksią­żek?

W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach biblio­te­karz może zde­cy­do­wać o wypo­ży­cze­niu więk­szej licz­by mate­ria­łów biblio­tecz­nych.

6. Na jak dłu­go moż­na wypo­ży­czyć książ­ki?

Książ­ki moż­na wypo­ży­czyć na okres 1 mie­sią­ca. Biblio­te­karz może wyzna­czyć krót­szy ter­min zwro­tu mate­ria­łów, jeże­li sta­no­wią one szcze­gól­nie poszu­ki­wa­ne pozy­cje (np. książ­ki obję­te wyka­za­mi lek­tur szkol­nych, lite­ra­tu­ra popu­lar­no­nau­ko­wa, pod­ręcz­ni­ki).

7. Czy moż­na prze­su­nąć ter­min zwro­tu książ­ki?

Przed upły­wem ter­mi­nu zwro­tu książ­ki ist­nie­je moż­li­wość pro­lon­ga­ty pod warun­kiem, że nie ma na nią zapo­trze­bo­wa­nia ze stro­ny innych czy­tel­ni­ków.

8. W jaki spo­sób moż­na pro­lon­go­wać wypo­ży­czo­ne książ­ki?

Książ­ki moż­na pro­lon­go­wać przez indy­wi­du­al­ne biblio­tecz­ne kon­to on-line, oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo, przed upły­wem ter­mi­nu zwro­tu.

9. Co dzie­je się w przy­pad­ku nie­ter­mi­no­we­go zwro­tu ksią­żek?

W przy­pad­ku prze­trzy­ma­nia mate­ria­łów biblio­te­ka nastę­pu­je blo­ka­da kon­ta czy­tel­ni­ka. Kolej­ne książ­ki może on wypo­ży­czyć po zwro­cie zale­głych.

10. Co zro­bić w przy­pad­ku zagu­bie­nia, znisz­cze­nia książ­ki?

W razie zagu­bie­nia, znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia wypo­ży­czo­ne­go egzem­pla­rza czy­tel­nik jest zobo­wią­za­ny do jego odku­pie­nia. Jeże­li odku­pie­nie egzem­pla­rza jest nie­moż­li­we, czy­tel­nik zobo­wią­za­ny jest uiścić opła­tę w wyso­ko­ści jego aktu­al­nej ceny ryn­ko­wej.

11. Czy moż­na wypo­ży­czyć książ­kę z filii biblio­tecz­nej z Gli­ni­ku Pol­skim lub Łubie Szla­chec­kim?

Każ­dy czy­tel­nik może korzy­stać z księ­go­zbio­ru biblio­te­ki głów­nej i jej filii.

12. Czy moż­na zwra­cać książ­ki w biblio­te­ce w Tar­now­cu wypo­ży­czo­ne z filii?

Książ­ki wypo­ży­czo­ne w w filii moż­na zwra­cać w biblio­te­ce głów­nej, a książ­ki wypo­ży­czo­ne w biblio­te­ce głów­nej moż­na zwra­cań w filiach.

13. Kto może korzy­stać z czy­tel­ni kom­pu­te­ro­wej?

Z czy­tel­ni kom­pu­te­ro­wej i bez­płat­ne­go dostę­pu do Inter­ne­tu może korzy­stać każ­dy czy­tel­nik zapi­sa­ny do biblio­te­ki.

14. Czy korzy­sta­nie z czy­tel­ni kom­pu­te­ro­wej jest płat­ne?

Korzy­sta­nie z czy­tel­ni kom­pu­te­ro­wej jest bez­płat­ne.
Opła­ty pobie­ra­ne są za usłu­gi repro­gra­ficz­ne (dru­ko­wa­nie, kse­ro­wa­nie).

15. Jeże­li czy­tel­nik nie ma ze sobą kar­ty biblio­tecz­nej, czy może wypo­ży­czyć książ­kę?

Przy każ­dym wypo­ży­cze­niu nale­ży oka­zać biblio­te­ka­rzo­wi imien­ną kar­tę biblioteczną.W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, po oka­za­niu dowo­du toż­sa­mo­ści przez czy­tel­ni­ka, biblio­te­karz może wypo­ży­czyć mate­ria­ły biblio­tecz­ne.

16. Co w przy­pad­ku, gdy czy­tel­nik zgu­bi swo­ją kar­tę biblio­tecz­ną?

Bez­zwłocz­nie nale­ży poin­for­mo­wać o tym biblio­te­kę, aby zosta­ła zablo­ko­wa­na moż­li­wość wypo­ży­cze­nia ksią­żek na dane kon­to biblio­tecz­ne, przez nie­po­wo­ła­ne oso­by.

17. Czy jeże­li korzy­stam z biblio­te­ki głów­nej w Tar­now­cu i z filiach muszę nosić dwie kar­ty biblio­tecz­ne?

Nie. Jed­na kar­ta biblio­tecz­na upraw­nia do wypo­ży­czeń we wszyst­kich pla­ców­kach biblio­te­kach.