Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016

logoikPro­gram Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016

Pro­gram Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016” został stwo­rzo­ny z myślą o roz­wo­ju biblio­tek publicz­nych. Cho­dzi przede wszyst­kim o to, by biblio­te­ki prze­kształ­ca­ły się w cen­tra inte­gru­ją­ce lokal­ne spo­łecz­no­ści i odpo­wia­da­ły na ocze­ki­wa­nia róż­nych grup wie­ko­wych.

Pro­gram Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016” reali­zu­je nastę­pu­ją­ce cele:

- pod­nie­sie­nie stan­dar­du biblio­tek poprzez wypo­sa­że­nie ich w nowo­cze­sny sprzęt kom­pu­te­ro­wy umoż­li­wia­ją­cy korzy­sta­nie z zaso­bów cyfro­wych, a biblio­te­ka­rzom kata­lo­go­wa­nie zbio­rów biblio­tecz­nych i udo­stęp­nia­nie ich onli­ne;

- zwięk­sze­nie pozio­mu atrak­cyj­no­ści usług biblio­tecz­nych, poprzez odpo­wied­nie wypo­sa­że­nie biblio­tek.

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma­ła ze środ­ków Biblio­te­ki Naro­do­wej w ramach pro­gra­mu Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016
2016 r. dota­cję w wyso­ko­ści z Insty­tu­tu Książ­ki 30 000,00dofi­nan­so­wa­nie z Urzę­du Gmi­ny jako wkład wła­sny 5294,00