Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016

logoikPro­gram Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016

Pro­gram Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016

Pro­gram Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016

- zwięk­sze­nie pozio­mu atrak­cyj­no­ści usług biblio­tecz­nych, poprzez odpo­wied­nie wypo­sa­że­nie biblio­tek.

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma­ła ze środ­ków Biblio­te­ki Naro­do­wej w ramach pro­gra­mu Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016
2016 r. 30 000,dofi­nan­so­wa­nie z Urzę­du Gmi­ny jako wkład wła­sny 5294,