Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa

logonprc

Pro­gram Wie­lo­let­ni Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa”: Prio­ry­tet 1-„Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek”

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu od wie­lu lat bie­rze udział w Naro­do­wym Pro­gra­mie Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa.

Obec­na edy­cja Pro­gra­mu jest uchwa­lo­nym przez Radę Mini­strów pro­gra­mem wie­lo­let­nim na lata 20162020. W ramach Pro­gra­mu zde­fi­nio­wa­ny został Prio­ry­tet 1: Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek publicz­nych”, któ­re­go celem jest wzmoc­nie­nie aktyw­no­ści czy­tel­ni­czej w biblio­te­kach publicz­nych poprzez kre­owa­nie wzro­stu licz­by wypo­ży­cza­nych publi­ka­cji oraz wzro­stu licz­by czy­tel­ni­ków biblio­tek publicz­nych. Szcze­gól­ny nacisk został poło­żo­ny na budo­wa­nie nawy­ków czy­tel­ni­czych poprzez sta­ły dopływ nowo­ści wydaw­ni­czych, moż­li­wość sys­te­ma­tycz­ne­go ubyt­ko­wa­nia (aktu­ali­za­cja zaso­bów), a w kon­se­kwen­cji zwięk­sze­nie ofer­ty czy­tel­ni­czej dla użyt­kow­ni­ków biblio­tek.

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma­ła ze środ­ków Biblio­te­ki Naro­do­wej w ramach Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek”:
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r. dota­cję w wyso­ko­ści 5000,00 — zaku­pio­no 257 ksią­żek (w tym 15 audio­bo­oków)
2016 r. dota­cję w wyso­ko­ści 5000,00 — zaku­pio­no wol.

logonprc

Prio­ry­tet 2-Pro­gram Biblio­te­ki Naro­do­wej Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek. Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek publicz­nych zgod­nie z potrze­ba­mi part­ner­skich biblio­tek szkol­nych 2014

Stra­te­gicz­nym celem prio­ry­te­tu jest wspie­ra­nie w for­mie part­ner­stwa biblio­tek publicz­nych i biblio­tek szkol­nych dostę­pu do nowo­ści wydaw­ni­czych uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów oraz kształ­to­wa­nia postaw/​nawyków korzy­sta­nia z wie­dzy i infor­ma­cji pozy­ska­nych z sze­ro­ko rozu­mia­nej lite­ra­tu­ry. Pro­gram obej­mo­wał rok 2014.

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma­ła ze środ­ków Biblio­te­ki Naro­do­wej w ramach Prio­ry­tet 2 Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek. Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek publicz­nych zgod­nie z potrze­ba­mi part­ner­skich biblio­tek szkol­nych 2014
2014 r. dota­cję w wyso­ko­ści 3000,00 — zaku­pio­no wol.