Kurs na języ­ki obce

logolerniPro­gram Kurs na języ­ki obce”

10 roku życia).

www​.ler​ni​.us

Aby otrzy­mać dostęp do pro­gra­mu nale­ży przyjść do biblio­te­ki, zgło­sić chęć nauki i podać adres e-mail. Wię­cej in for­ma­cji moż­na otrzy­mać pod tel. 134424821 lub 517873115.