Kurs na języ­ki obce

logolerniPro­gram Kurs na języ­ki obce”

Kurs na języ­ki obce” to nowy pro­gram fir­my Fun­me­dia, reali­zo­wa­ny jest we współ­pra­cy z Fun­da­cją Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­ne­go. Dzię­ki nie­mu czy­tel­ni­cy Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu mogą uzy­skać bez­płat­ny dostęp do kur­sów języ­ko­wych: angiel­skie­go (w tym angiel­skie­go biz­ne­so­we­go), nie­miec­kie­go, fran­cu­skie­go, hisz­pań­skie­go i wło­skie­go, prze­zna­czo­nych dla doro­słych, a tak­że dla dzie­ci (od 10 roku życia).

Kur­sy są dostęp­ne na mul­ti­me­dial­nej plat­for­mie www​.ler​ni​.us. Skła­da­ją się z fil­mów, dia­lo­gów, foto­lek­cji, kąci­ków gra­ma­tycz­nych, modu­łów nauki słó­wek czy spraw­dza­ją­cych popraw­ność wymo­wy. Meto­da naucza­nia opie­ra się na natu­ral­nych pro­ce­sach poznaw­czych. Wyko­rzy­stu­je tak zwa­ną immer­sję języ­ko­wą, czy­li cał­ko­wi­te zanu­rze­nie w języ­ku, dzię­ki któ­re­mu w szyb­kim tem­pie moż­na opa­no­wać wybra­ny język, a efek­ty widocz­ne są już po kil­ku sesjach nauki.

Aby otrzy­mać dostęp do pro­gra­mu nale­ży przyjść do biblio­te­ki, zgło­sić chęć nauki i podać adres e‑mail. Wię­cej in for­ma­cji moż­na otrzy­mać pod tel. 134424821 lub 517873115.