SPRA­WOZ­DA­NIE Z DZIA­ŁAL­NO­ŚCI W 2015 R.

Na mar­co­wej sesji Rady Gmi­ny zosta­ło przed­sta­wio­ne spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści biblio­te­ki za rok 2015. Dyrek­tor Wacław Koz­drój przy­go­to­wał pre­zen­ta­cję i wystą­pie­nie. Poni­żej moż­na zoba­czyć jak pre­zen­tu­je się stan biblio­te­ki. Link do spra­woz­da­nia: Spra­woz­da­nie Biblio­te­ki Tar­no­wiec za 2015 r.

O FINAN­SACHBIBLIO­TE­CEEDY­CJA IVSPO­TKA­NIE I

Jak wia­do­mo, nasza biblio­te­ka zna­la­zła się wśród 98 pla­có­wek zakwa­li­fi­ko­wa­nych do pro­jek­tu w IV edy­cji pro­gra­mu​„O finan­sach… w biblio­te­ce”. Tar­now­ska biblio­te­ka już po raz trze­ci bie­rze udział w pro­jek­cie. O finan­sach… w biblio­te­ce” to pro­jekt, dzię­ki któ­re­mu oso­by po 50. roku życia pozna­ją Wię­cej…

Kon­fe­ren­cja Biblio­te­ka — nowe wyzwa­nia — real­ne szan­se”

Dyrek­tor Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu, Wacław Koz­drój, uczest­ni­czył 4 mar­ca 2016 r. w Gro­dzic­ki Mazo­wiec­kim w Kon­fe­ren­cji​“Biblio­te­ka — nowe wyzwa­nia — real­ne szan­se”. Uczest­ni­czy­ło w niej ponad 120 biblio­te­ka­rzy z całej Pol­ski. Wykła­dow­ca­mi byli: dr Bar­ba­ra Budyń­ska (Biblio­te­ka Naro­do­wa), dr Alek­san­der Radwań­ski (Zakład Naro­do­wy Wię­cej…

ZOSTAŃ SUPER CZY­TEL­NI­KIEM

Przy­po­mi­na­my wszyst­kim uczest­ni­kom akcji​“SUPER CZY­TEL­NIK”, że do koń­ca kwiet­nia zosta­ło jesz­cze 9 tygo­dni. Infor­mu­je­my rów­nież, że aby zdo­być ten zaszczyt­ny tytuł, nale­ży przy­naj­mniej 5 razy pod­czas akcji odwie­dzić biblio­te­kę publicz­ną w Tar­now­cu, Gli­ni­ku Pol­skim lub w Łub­nie Szla­chec­kim i poży­czy­li choć jed­ną książ­kę. Liczy­my Wię­cej…

MAŁ­PY W INTER­NE­CIE -

To 90-mini­­to­­we spo­tka­nie opar­te na książ­ce Artu­ra Janic­kie­go pt.​„Skąd się wzię­ły mał­py w Inter­ne­cie?”. W trak­cie zajęć uczest­ni­cy pozna­ją wie­le pojęć zwią­za­nych z Inter­ne­tem, np.: rozu­mie­ją, czym jest Inter­net, wie­dzą, jak zbu­do­wa­na jest sieć kom­pu­te­ro­wa, rozu­mie­ją, czym jest adres stro­ny inter­ne­to­wej i adres Wię­cej…

FERIEBIBLIO­TE­CEGLI­NIK POL­SKI

W Gli­ni­ku Pol­skim ferie zimo­we 2016 prze­bie­ga­ły pod hasłem: Zaba­wa w gru­pie jest przy­jem­na. W pierw­szym tygo­dniu dzie­ci przy­go­to­wy­wa­ły deko­ra­cje z papie­rów. Poszły w ruch nożycz­ki, klej, papier i tut­ki kar­to­no­we. W dru­gim tygo­dniu kró­lo­wał X-Box. Wszy­scy świet­nie się bawi­li. A jak wyglą­da­ły zaję­cia w biblio­te­ce moż­na Wię­cej…

FERIE Z BIBLIO­TE­KĄ — TAR­NO­WIEC

W czwar­tek, 18 lute­go, biblio­te­kę w Tar­now­cu odwie­dzi­ły dzie­ci z klas I-III ze szko­ły w Cze­lu­śni­cy. Przy­go­to­wa­li­śmy dla nich zaję­cia z książ­ką i nie­spo­dzian­kę – spo­tka­nie z Marią Toma­sik, autor­ką wier­szy i bajek dla dzie­ci. Mani Maria opo­wie­dzia­ła jak powsta­je wiersz, popro­si­ła dzie­ci o prze­czy­ta­nie kil­ku jej wier­szy Wię­cej…