ZOSTAŃ SUPER CZY­TEL­NI­KIEM

Przy­po­mi­na­my wszyst­kim uczest­ni­kom akcji​“SUPER CZY­TEL­NIK”, że do koń­ca kwiet­nia zosta­ło jesz­cze 9 tygo­dni. Infor­mu­je­my rów­nież, że aby zdo­być ten zaszczyt­ny tytuł, nale­ży przy­naj­mniej 5 razy pod­czas akcji odwie­dzić biblio­te­kę publicz­ną w Tar­now­cu, Gli­ni­ku Pol­skim lub w Łub­nie Szla­chec­kim i poży­czy­li choć jed­ną książ­kę. Liczy­my na dużą fre­kwen­cję. Kar­ty nale­ży zło­żyć w biblio­te­ce publicz­nej do koń­ca Wię­cej…

MAŁ­PY W INTER­NE­CIE -

To 90-mini­­to­­we spo­tka­nie opar­te na książ­ce Artu­ra Janic­kie­go pt.​„Skąd się wzię­ły mał­py w Inter­ne­cie?”. W trak­cie zajęć uczest­ni­cy pozna­ją wie­le pojęć zwią­za­nych z Inter­ne­tem, np.: rozu­mie­ją, czym jest Inter­net, wie­dzą, jak zbu­do­wa­na jest sieć kom­pu­te­ro­wa, rozu­mie­ją, czym jest adres stro­ny inter­ne­to­wej i adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, rozu­mie­ją zasa­dę dzia­ła­nia rute­rów, potra­fią kodo­wać i odko­do­wać infor­ma­cje Wię­cej…

FERIEBIBLIO­TE­CEGLI­NIK POL­SKI

W Gli­ni­ku Pol­skim ferie zimo­we 2016 prze­bie­ga­ły pod hasłem: Zaba­wa w gru­pie jest przy­jem­na. W pierw­szym tygo­dniu dzie­ci przy­go­to­wy­wa­ły deko­ra­cje z papie­rów. Poszły w ruch nożycz­ki, klej, papier i tut­ki kar­to­no­we. W dru­gim tygo­dniu kró­lo­wał X-Box. Wszy­scy świet­nie się bawi­li. A jak wyglą­da­ły zaję­cia w biblio­te­ce moż­na zoba­czyć na fil­mie przy­go­to­wa­nym przez Panią Madzię Film pod lin­kiem:

FERIE Z BIBLIO­TE­KĄ — TAR­NO­WIEC

W czwar­tek, 18 lute­go, biblio­te­kę w Tar­now­cu odwie­dzi­ły dzie­ci z klas I-III ze szko­ły w Cze­lu­śni­cy. Przy­go­to­wa­li­śmy dla nich zaję­cia z książ­ką i nie­spo­dzian­kę – spo­tka­nie z Marią Toma­sik, autor­ką wier­szy i bajek dla dzie­ci. Mani Maria opo­wie­dzia­ła jak powsta­je wiersz, popro­si­ła dzie­ci o prze­czy­ta­nie kil­ku jej wier­szy z naj­now­sze­go tomi­ku, opo­wia­da­ła o zwie­rzę­tach i zwy­cza­jach z tere­nu Tar­now­ca. Wspo­mi­na­ła swo­je dzie­ciń­stwo Wię­cej…

O FINAN­SACHBIBLIO­TE­CEIV EDY­CJA

Biblio­te­ka w Tar­now­cu przy­stą­pi­ła do czwar­tej edy­cji pro­jek­tu mają­ce­go na celu zapo­zna­nie oso­by powy­żej pięć­dzie­sią­te­go roku życia jak korzy­stać z pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez ban­ki i towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we. Chęt­nych na szko­le­nie zapra­sza­my do zapi­sy­wa­nia się w pla­ców­kach biblio­te­ki.

WYSTA­WA KSIĄ­ŻEK 1050 LAT CHRZTU POL­SKI

Z oka­zji 1050 rocz­ni­cy przy­ję­cia przez Miesz­ka I chrztu, któ­ry stał się chrztem Pol­ski, przy­go­to­wa­li­śmy wysta­wę skła­da­ją­cą się z ksią­żek i mate­ria­łów biblio­tecz­nych poświę­co­nych cza­som pierw­szych Pia­stów. Wysta­wa będzie czyn­na przez dwa mie­sią­ce (luty i marzec). Zapra­sza­my.

Pamię­taj­my o Super Czy­tel­ni­ku”

Przy­po­mi­na­my, że jesz­cze moż­na dołą­czyć do akcji​“Super Czy­tel­nik”. Czy­tel­ni­cy dosta­li kar­ty, na któ­re przy­bi­ja­ne są pie­cząt­ki za poży­cze­nie książ­ki pod­czas wizy­ty w biblio­te­ce. Nale­ży zebrać 20 pie­czą­tek, z któ­rych pięć musi być przy­bi­tych w pla­ców­kach biblio­te­ki publicz­nej. Regu­la­min jest dostęp­ny we wszyst­kich pla­ców­kach biblio­te­ki publicz­nej oraz w biblio­te­kach szkol­nych. A tak wrę­cza­li­śmy kar­ty Wię­cej…

KOLĘD­NI­CY W BIBLIO­TE­CE

Nowy rok bie­ży … i przy­szedł do biblio­te­ki. Gru­pa mło­dzie­ży z gim­na­zjum w Tar­now­cu, pod kie­run­kiem pani Edy­ty Koszyk, zor­ga­ni­zo­wa­ła gru­pę kolęd­ni­czą. Kolęd­ni­cy zawi­ta­li z kolę­dą rów­nież do biblio­te­ki. Zaśpie­wa­li pasto­rał­kę oraz przed­sta­wi­li histo­rię naro­dze­nia Jezu­sa w Betle­jem. Była gwiaz­da, Mary­ja i Józef, trzej kró­lo­wie, paste­rze oraz anioł i dia­beł. Dzię­ki tej wizy­cie widać, że mło­dzież chce Wię­cej…