KOLĘD­NI­CY W BIBLIO­TE­CE

Nowy rok bie­ży … i przy­szedł do biblio­te­ki. Gru­pa mło­dzie­ży z gim­na­zjum w Tar­now­cu, pod kie­run­kiem pani Edy­ty Koszyk, zor­ga­ni­zo­wa­ła gru­pę kolęd­ni­czą. Kolęd­ni­cy zawi­ta­li z kolę­dą rów­nież do biblio­te­ki. Zaśpie­wa­li pasto­rał­kę oraz przed­sta­wi­li histo­rię naro­dze­nia Jezu­sa w Betle­jem. Była gwiaz­da, Mary­ja i Józef, trzej kró­lo­wie, paste­rze Wię­cej…