Z wizy­tą w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej

W ramach pro­jek­tu​“Kie­ruj w dobrym sty­lu dla ini­cja­to­rek i ini­cja­to­rów” uczest­ni­czy­łem w spo­tka­niu dyrek­to­rów biblio­tek z Pol­ski Połu­dnio­wej bio­rą­cych udział w pro­jek­cie. Spo­tka­nie odby­ło się w Mie­j­sko-Gmi­n­nej i Powia­to­wej biblio­te­ce w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej. Biblio­te­ka w Kazi­mie­rzy oraz wła­dze samo­rzą­do­we Mia­sta i Gmi­ny w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej[…]

Kontynuuj czytanie …
ZE STA­REJ FOTO­GRA­FII" class="thumb-link-wrap">

SZKO­ŁA ZE STA­REJ FOTO­GRA­FII

Taki tytuł będzie nosi­ła wysta­wa poświę­co­nej szko­le w Gmi­nie Tar­no­wiec. Orga­ni­za­to­rem wysta­wy będzie Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu. Otwar­cie wysta­wy pla­no­wa­ne jest w dru­gim tygo­dniu wrze­śnia. Foto­gra­fie pocho­dzą ze zbio­rów GBP w Tar­now­cu gro­ma­dzo­nych w ramach Cyfro­we­go Archi­wum Tra­dy­cji Lokal­nych.[…]

Kontynuuj czytanie …
WOJ­SKA POL­SKIE­GO" class="thumb-link-wrap">

ŚWIĘ­TO WOJ­SKA POL­SKIE­GO

15 sierp­nia jest Świę­tem Woj­ska Pol­skie­go, jest rów­nież dniem chwa­ły orę­ża pol­skie­go nad bol­sze­wic­kim najeźdź­cą . Odda­je­my hołd wszyst­kim żoł­nie­rzom, tym, któ­rzy słu­żą ojczyź­nie obec­nie, oraz tym, któ­ry słu­ży­li ojczyź­nie w prze­szło­ści. Zadbaj­my, aby pamięć o nich[…]

Kontynuuj czytanie …
NARO­DO­WE CZY­TA­NIE 2016" class="thumb-link-wrap">

NARO­DO­WE CZY­TA­NIE 2016

Pią­ta edy­cja Naro­do­we­go Czy­ta­nia zosta­ła ogło­szo­na przez Pre­zy­den­ta RP na 3 wrze­śnia. W całej Pol­sce czy­ta­na będzie powieść​„Quo vadis” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, któ­rej pierw­sze wyda­nie uka­za­ło się w Kra­ko­wie w 1896 r. Nasza pla­ców­ka rów­nież zgło­si­ła się do tej[…]

Kontynuuj czytanie …
III BIBLIO­TECZ­NY TUR­NIEJ FIFA 15" class="thumb-link-wrap">

III BIBLIO­TECZ­NY TUR­NIEJ FIFA 15

III Biblio­tecz­ny Tur­niej FIFA 15 zosta­nie roze­gra­ny w naj­bliż­szym tygo­dniu (1617 sierp­nia 2016 r.) w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Począ­tek w ponie­dzia­łek o godz. 9:00. Zain­te­re­so­wa­nych wzię­ciem udzia­łu w tur­nie­ju pro­si­my o zgła­sza­nie się w Biblio­te­ce w Tar­now­cu lub do Adria­na.

Kontynuuj czytanie …