WYSTA­WA KSIĄ­ŻEK 1050 LAT CHRZTU POL­SKI

Z oka­zji 1050 rocz­ni­cy przy­ję­cia przez Miesz­ka I chrztu, któ­ry stał się chrztem Pol­ski, przy­go­to­wa­li­śmy wysta­wę skła­da­ją­cą się z ksią­żek i mate­ria­łów biblio­tecz­nych poświę­co­nych cza­som pierw­szych Pia­stów. Wysta­wa będzie czyn­na przez dwa mie­sią­ce (luty i marzec). Zapra­sza­my.

Pamię­taj­my o Super Czy­tel­ni­ku”

Przy­po­mi­na­my, że jesz­cze moż­na dołą­czyć do akcji​“Super Czy­tel­nik”. Czy­tel­ni­cy dosta­li kar­ty, na któ­re przy­bi­ja­ne są pie­cząt­ki za poży­cze­nie książ­ki pod­czas wizy­ty w biblio­te­ce. Nale­ży zebrać 20 pie­czą­tek, z któ­rych pięć musi być przy­bi­tych w pla­ców­kach biblio­te­ki publicz­nej. Regu­la­min jest dostęp­ny we wszyst­kich Wię­cej…

KOLĘD­NI­CY W BIBLIO­TE­CE

Nowy rok bie­ży … i przy­szedł do biblio­te­ki. Gru­pa mło­dzie­ży z gim­na­zjum w Tar­now­cu, pod kie­run­kiem pani Edy­ty Koszyk, zor­ga­ni­zo­wa­ła gru­pę kolęd­ni­czą. Kolęd­ni­cy zawi­ta­li z kolę­dą rów­nież do biblio­te­ki. Zaśpie­wa­li pasto­rał­kę oraz przed­sta­wi­li histo­rię naro­dze­nia Jezu­sa w Betle­jem. Była gwiaz­da, Mary­ja i Józef, trzej kró­lo­wie, paste­rze Wię­cej…