Podzię­ko­wa­nia dla biblio­te­ki

W maju 2017 r. miesz­kań­cy naszej gmi­ny uczest­ni­czy­li w Deba­cie Oby­wa­tel­skiej, któ­ra odby­wa­ła się w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Poświę­co­na była pro­ble­ma­ty­ce roz­wo­ju lokal­ne­go, a w szcze­gól­no­ści budo­wie wspól­not lokal­nych. Od orga­ni­za­to­rów Kon­gre­su Oby­wa­tel­skie­go otrzy­ma­li­śmy w ubie­głym tygo­dniu podzię­ko­wa­nie, któ­re wysto­so­wa­li: dr Jan Szom­burg, pre­zes Zarzą­du Insty­tu­tu Badań nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą oraz Jacek Kró­li­kow­ski, Wię­cej…

Jak czy­ta­li­śmy Wese­le

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu zor­ga­ni­zo­wa­ła 5 wrze­śnia 2017 r. czy­ta­nie​„Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. Z powo­du nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych oraz bra­ku miej­sca w biblio­te­ce, czy­ta­nie odby­ło się w Sali GOK. Wśród uczest­ni­ków impre­zy zna­leź­li się ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum w Tar­now­cu, miesz­kań­cy wio­ski oraz pra­cow­ni­cy biblio­te­ki. Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom za przy­by­cie, czy­ta­nie i słu­cha­nie. Zapra­sza­my za rok. Wię­cej…

Pro­mo­cja tomi­ku wier­szy dla dzie­ci Marii Toma­sik

Pro­mo­cja naj­now­sze­go tomi­ku wier­szy Marii Toma­sik dla naj­młod­szych zaty­tu­ło­wa­ne­go​„Dzie­cię­cy świat” odbę­dzie się w pią­tek 2 czerw­ca 2017 o godz. 10.00 w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Jest to już pia­ty zbiór wier­szy poet­ki skie­ro­wa­ny do dzie­ci. W swo­ich utwo­rach Maria Toma­sik uka­zu­je świat widzia­ny ocza­mi dziec­ka. Ilu­stra­cje do książ­ki powsta­ły dzię­ki współ­pra­cy GBP w Tar­now­cu, Przed­szko­la Wię­cej…