Spo­tka­nie z Mar­ga­rett Bor­ro­ugh­da­me

1 mar­ca 2018 r., w tro­chę mroź­ne przed­po­łu­dnie, zawi­ta­ła do filii w Gli­ni­ku Pol­skim, Mar­ga­rett Bor­ro­ugh­da­me. Jest pisar­ką i two­rzy baj­ki dla dzie­ci. W biblio­te­ce spo­tka­ła się z dzieć­mi ze Szko­ły w Gli­ni­ku Pol­skim. Głów­nym tema­tem spo­tka­nia było Jak prze­kuć wady w zale­ty na pod­sta­wie książ­ki​“Pan cylin­de­rek”. Na weso­ło i cał­kiem na serio – z prze­sła­niem, roz­ma­wia­ła z dzieć­mi Wię­cej…

Zaku­py nowo­ści w roku ubie­głym

W sta­tu­cie Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­ne w Tar­now­cu moż­na wyczy­tać, że jest ona zobo­wią­za­na do gro­ma­dze­nia i udo­stęp­nia­nia ksią­żek czy­tel­ni­kom zapi­sa­nym do biblio­te­ki. Reali­zu­jąc to zada­nie zaku­pi­li­śmy w 2017 r. do biblio­te­ki w Tar­now­cu i jej filii 910 ksią­żek. Z dota­cji pod­mio­to­wej otrzy­ma­nej od orga­ni­za­to­ra, czy­li Gmi­ny Tar­no­wiec, zaku­pi­li­śmy 700 egz., nato­miast z pro­gra­mu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go Wię­cej…

Podzię­ko­wa­nie za czy­ta­nie

Otrzy­ma­li­śmy bar­dzo miły pre­zent z Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy. Jest nim książ­ka — kolek­cjo­ner­skie wyda­nie​“Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz list z podzię­ko­wa­niem za wzię­cie udzia­łu w akcji Naro­do­we Czy­ta­nie. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom czy­ta­nia i mamy nadzie­ję, że w roku rów­nież w następ­nym roku biblio­te­ka weź­mie udział w corocz­nej akcji.

Lekar­stwa dla dusz

Od sta­ro­żyt­no­ści książ­ki były uwa­ża­ne za​„lekar­stwo dla duszy” (napis nad wej­ściem do biblio­te­ki w Alek­san­drii). Współ­cze­śnie książ­ki sta­ły się rów­nież czę­ścią tera­pii w róż­nych cho­ro­bach psy­chicz­nych i fizycz­nych. Odpo­wied­nie dobra­na lek­tu­ra poma­ga w prze­bie­gu zdro­wie­nia i poka­zu­je nadzie­ję na nowe per­spek­ty­wy. War­to zda­wać sobie spra­wę z rodza­jów pomo­cy, jakie przy­no­si czło­wie­ko­wi czy­ta­nie. U jed­ne­go cho­dzić może Wię­cej…

Pod­su­mo­wa­nie Mlecz­nej Kanap­ki

Z przy­jem­no­ścią może­my poin­for­mo­wać, że w akcji orga­ni­zo­wa­nej przez​„Kin­der mlecz­na kanap­ka”​„Wspól­nie czy­ta­my – książ­ki zdo­by­wa­my” zna­leź­li­śmy się w gro­nie lau­re­atów nagród II stop­nia. Ozna­cza to, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma od orga­ni­za­to­rów akcji 50 ksią­żek. Akcja pole­ga­ła na codzien­nym gło­so­wa­niu na biblio­te­kę w Tar­now­cu w dniach od 2 do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 Wię­cej…

O smo­kach w biblio­te­ce

Marek Sikor­ski, histo­ryk sztu­ki, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie histo­rii oraz autor wie­lu ksią­żek o zabyt­kach i dzie­jach kul­tu­ry, był gościem Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu. Wygło­sił dwie pre­lek­cje dla mło­dzie­ży ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej na temat smo­ka wawel­skie­go oraz z Gim­na­zjum na temat smo­ków i​“smo­ko­bój­cach”. Nie każ­dy potwór musiał być smo­kiem. Mistrz Win­cen­ty Kadłu­bek nie Wię­cej…

Lite­rac­ka Pacz­ka w Tar­now­cu

Wydaw­nic­two Ago­ra oraz FRSI zor­ga­ni­zo­wa­ło akcję​“Lite­rac­ka Pacz­ka”, do któ­rej zakwa­li­fi­ko­wa­ła się rów­nież biblio­te­ka w Tar­now­cu. Jeste­śmy jed­ną z 1200 biblio­tek w całej Pol­sce, któ­ra otrzy­ma­ła kom­plet 21 ksią­żek. Dzię­ku­je­my orga­ni­za­to­rom za książ­ki. Po wpro­wa­dze­niu ksią­żek do inwen­ta­rza biblio­te­ki, roz­pocz­nie­my ich wypo­ży­cza­nie czy­tel­ni­kom.