Dzie­cię­cy świat

Pro­mo­cja tomi­ku wier­szy dla naj­młod­szych autor­stwa Marii Toma­sik wyda­ne­go przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Tar­now­cu odby­ła się 2 czerw­ca br. w sali GOK w Tar­now­cu. W spo­tka­niu z autor­ką wzię­ło udział pra­wie 120 mło­dych czy­tel­ni­ków. Maria Toma­sik jest z uro­dze­nia Sąd­ko­wian­ką. Pisze wier­sze od naj­młod­szych lat, a tema­ty­kę czer­pie z życia codzien­ne­go. Jest zauro­czo­na pięk­nem swo­jej miej­sco­wo­ści, kul­tu­rą wsi Wię­cej…

Pro­mo­cja tomi­ku wier­szy dla dzie­ci Marii Toma­sik

Pro­mo­cja naj­now­sze­go tomi­ku wier­szy Marii Toma­sik dla naj­młod­szych zaty­tu­ło­wa­ne­go​„Dzie­cię­cy świat” odbę­dzie się w pią­tek 2 czerw­ca 2017 o godz. 10.00 w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Jest to już pia­ty zbiór wier­szy poet­ki skie­ro­wa­ny do dzie­ci. W swo­ich utwo­rach Maria Toma­sik uka­zu­je świat widzia­ny ocza­mi dziec­ka. Ilu­stra­cje do książ­ki powsta­ły dzię­ki współ­pra­cy GBP w Tar­now­cu, Przed­szko­la Wię­cej…

Dota­cja na wypo­sa­że­nie

Z przy­jem­no­ścią mogę poin­for­mo­wać, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma w nie­dłu­gim cza­sie pie­nią­dze w ramach Pro­gra­mu​“Kra­szew­ski: Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2017”. Biblio­te­ka w Tar­now­cu już po raz dru­gi bie­rze udział w pro­gra­mie. W ubie­gły roku wypo­sa­ży­li­śmy biblio­te­kę w sprzęt kom­pu­te­ro­wy, w tym nowy ser­wer oraz nowe dru­kar­ki lase­ro­we. W tym roku posta­wi­li­śmy na sprzęt, któ­ry pozwo­li pro­wa­dzić Wię­cej…

Na wio­sen­nej łące… w Gli­ni­ku Pol­skim

Na lek­cje biblio­tecz­ną poświę­co­ną owa­dom przy­by­ły we wto­rek, 16.05.2017 roku, do filii w Gli­ni­ku Pol­skim GBP w Tar­now­cu dzie­ci z przed­szko­la przy Nie­pu­blicz­nym Zespo­le Szkół z Gli­ni­ka Pol­skie­go . Pod­czas zajęć dzie­ci pozna­wa­ły a następ­nie wymie­nia­ły nazwy pozna­nych owa­dów. W trak­cie zajęć dowie­dzia­ły się któ­re owa­dy są poży­tecz­ne, a któ­re są szko­dli­we dla czło­wie­ka, Dzie­ci pozna­ły rów­nież zna­cze­nie Wię­cej…

W Tar­now­cu o wspól­no­tach lokal­nych

Odpo­wie­dzi na pyta­nie, jak budo­wać wspól­no­ty lokal­ne szu­ka­li uczest­ni­cy deba­ty oby­wa­tel­skiej, któ­ra 17 maja br. odby­ła się w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. W deba­cie wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le miesz­kań­cy gmi­ny Tar­no­wiec oraz zapro­sze­ni goście z biblio­tek powia­tu jasiel­skie­go. Podob­ne deba­ty odby­wa­ją się rów­nież w 54 innych biblio­te­kach w całej Pol­sce. Deba­ty lokal­ne orga­ni­zo­wa­ne są w ramach pro­jek­tu Wię­cej…

Fak­ty Jasiel­skie o biblio­te­ce

W piąt­ko­wym wyda­niu Fak­tów Jasiel­skich (z 28 kwiet­nia 2017 r.) uka­za­ła się infor­ma­cja o deba­cie spo­łecz­nej, któ­ra odbę­dzie się w naszej biblio­te­ce 17 maja 2017 r. W infor­ma­cji wkradł się nie­wiel­ki, ale waż­ny błąd doty­czą­cy daty deba­ty. Przy­po­mi­na­my data deba­ty: 17 maja 2017 r. o godz. 10. Za błąd prze­pra­sza­my #RSPL2017

O tym, co nas łączy

Roz­wi­ja­my skrzy­dła Pol­ski lokal­nej” to pro­jekt, któ­re­go celem jest wywo­ła­nie sze­ro­kiej dys­ku­sji nad mecha­ni­zma­mi roz­wo­ju lokal­nych spo­łecz­no­ści. W tym roku tema­tem deba­ty jest to, co nas łączy jako wspól­no­tę i co może­my zro­bić, by wzmac­niać to, co nas łączy. Do udzia­łu w pro­jek­cie zosta­ła zapro­szo­na m.in. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu. – Orga­ni­za­to­rzy na Wię­cej…

Wysta­wy o smo­kach

W biblio­te­ce w Tar­now­cu pre­zen­tu­je­my dwie wysta­wy o smo­kach przy­go­to­wa­ne przez auto­ra ksią­żek:​“Smo­ki i smo­ko­bój­stwo” oraz​“Na tro­pach smo­ka wawel­skie­go”. Obie książ­ki znaj­du­ją się w biblio­te­ce. Tak autor pisze o swo­ich książ­kach: Przez wie­le stu­le­ci uwa­ża­li ucze­ni i teo­lo­go­wie, że smo­ki ist­nie­ją i mają sza­tań­skie pocho­dze­nie. Opo­wia­da­no, że spo­ty­ka­no je w morzu, w powie­trzu, w górach, w świe­cie pod­ziem­nym, a nawet Wię­cej…