Spo­tka­nie z Mar­ga­rett Bor­ro­ugh­da­me

1 mar­ca 2018 r., w tro­chę mroź­ne przed­po­łu­dnie, zawi­ta­ła do filii w Gli­ni­ku Pol­skim, Mar­ga­rett Bor­ro­ugh­da­me. Jest pisar­ką i two­rzy baj­ki dla dzie­ci. W biblio­te­ce spo­tka­ła się z dzieć­mi ze Szko­ły w Gli­ni­ku Pol­skim. Głów­nym tema­tem spo­tka­nia było Jak prze­kuć wady w zale­ty na pod­sta­wie książ­ki​“Pan Wię­cej…

Jak zdro­wo się odży­wiać — spo­tka­nie z die­te­ty­kiem

Na takie i inne pyta­nia odpo­wia­da­ła Pani Justy­na Oszkan­dy — die­te­tyk kli­nicz­ny i szko­le­nio­wiec. Spo­tka­nie odby­ło się w filii w Gli­ni­ku Pol­skim. Na spo­tka­nie przy­szli miesz­kań­cy Gli­ni­ka Pol­skie­go i sąsied­nich wio­sek. Każ­dy z nas zda­je sobie spra­wę z fak­tu, jak waż­ne jest zdro­wie, ale nie zawsze pamię­ta­my, Wię­cej…

Warsz­ta­ty żywie­nia w biblio­te­ce

W naszej filii w Gli­ni­ku Pol­skim odbę­dą się warsz­ta­ty zdro­we­go żywie­nia. Die­te­tyk popro­wa­dzi pre­lek­cję, pora­dzi jak przy­go­to­wać por­cje żywie­nio­we i pod­po­wie prze­pi­sy. Zapra­sza­my 31 stycz­nia br. o godz. 18:00 do biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim panie, panów i dzie­ci. Wię­cej szcze­gó­łów na pla­ka­cie.

Kodo­wa­nie w biblio­te­ce

W kolej­nych zaję­ciach z kodo­wa­nia w biblio­te­ce, któ­re odby­ły się 19 stycz­nia, mło­dzież​“bawi­ła” się kloc­ka­mi Lego. Wyni­kiem pra­cy z kloc­ka­mi były dwa, poru­sza­ją­ce się i zapro­gra­mo­wa­ne robo­ty.

Zaku­py nowo­ści w roku ubie­głym

W sta­tu­cie Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­ne w Tar­now­cu moż­na wyczy­tać, że jest ona zobo­wią­za­na do gro­ma­dze­nia i udo­stęp­nia­nia ksią­żek czy­tel­ni­kom zapi­sa­nym do biblio­te­ki. Reali­zu­jąc to zada­nie zaku­pi­li­śmy w 2017 r. do biblio­te­ki w Tar­now­cu i jej filii 910 ksią­żek. Z dota­cji pod­mio­to­wej otrzy­ma­nej od orga­ni­za­to­ra, czy­li Gmi­ny Wię­cej…

Zaczy­ta­ne­go Nowe­go Roku.

Chcie­li­śmy naszym czy­tel­ni­kom życzyć w Nowym Roku 2018 aby czy­ta­nie ksią­żek sta­ło się naj­więk­szą przy­jem­no­ścią i nową przy­go­dą każ­de­go dnia. Niech książ­ki, któ­re prze­czy­ta­cie będą dla Was spo­tka­niem z nowym, nie­za­po­mnia­nym i wyśnio­nym przy­ja­cie­lem. Niech książ­ki prze­no­szą Was w świat fan­ta­zji jakiej nie zazna­cie w codzien­nym Wię­cej…

Życze­nia

Cza­ro­dziej­skich chwil, cie­płej, rodzin­nej atmos­fe­ry, uśmie­chów, zdro­wia, pysz­no­ści na sto­le, cudow­nych pre­zen­tów, speł­nie­nia marzeń, wyjąt­ko­we­go Syl­we­stra i wszyst­kie­go, co naj­lep­sze w 2018 Roku. Życzą: Dyrek­tor i Pra­cow­ni­cy Biblio­te­ki w Tar­now­cu

Podzię­ko­wa­nie za czy­ta­nie

Otrzy­ma­li­śmy bar­dzo miły pre­zent z Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy. Jest nim książ­ka — kolek­cjo­ner­skie wyda­nie​“Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz list z podzię­ko­wa­niem za wzię­cie udzia­łu w akcji Naro­do­we Czy­ta­nie. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom czy­ta­nia i mamy nadzie­ję, że w roku rów­nież w następ­nym roku biblio­te­ka weź­mie udział Wię­cej…

Kodo­wa­nie w biblio­te­ce

GBP w Tar­now­cu orga­ni­zu­je od grud­nia zaję­cia z kodo­wa­nia. 1 grud­nia gru­pa dzie­ci kodo­wa­ła posta­cie z fil­mu Star Wars. W tygo­dniu od 410 grud­nia dzie­ci samo­dziel­nie bra­ły udział w akcji Tydzień Kodo­wa­nia oraz w ramach pro­jek­tu Klu­bu Kodo­wa­nia. Lokal­ny Klub Kodo­wa­nia powstał przy biblio­te­ce w Tar­now­cu począt­kiem 2016 Wię­cej…

Godzi­ny kodo­wa­nia

Już 4 grud­nia star­tu­je w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu Godzi­na Kodo­wa­nia ¬– glo­bal­na akcja, któ­rej celem jest zachę­ca­nie do roz­po­czę­cia przy­go­dy z pro­gra­mo­wa­niem. Zachę­ca­my Was, dro­dzy czy­tel­ni­cy w wie­ku 4104 lat, do włą­cze­nia się w akcję! Akcja będzie trwa­ła do 10 grud­nia. Co roku part­ne­rzy Wię­cej…