Dzie­ci auto­ra­mi ilu­stra­cji

Dzie­ci z przed­szko­la w Tar­now­cu malo­wa­ły w ponie­dzia­łek i wto­rek ilu­stra­cje do wier­szy Marii Toma­sik. Ini­cja­ty­wa takiej pro­mo­cji swo­jej twór­czo­ści wyszła od samej autor­ki. 1314 lute­go w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu odby­wa­ły się zaję­cia pla­stycz­ne dla dzie­ci z naj­star­szych grup Przed­szko­la Publicz­ne­go Tar­now­cu. Dwie gru­py na począt­ku zajęć mia­ły spo­tka­nie z Bab­cią Mary­sią czy­li Marią Toma­sik, Wię­cej…

FIFA wśród rega­łów biblio­tecz­nych

Oka­zu­je się, że ferie zimo­we moż­na rów­nież spę­dzić w biblio­te­ce gra­jąc w FIFA. Taką for­mę zaba­wy wybra­ła mło­dzież z Tar­now­ca i oko­lic, by wypeł­nić wol­ny czas od nauki. 2526 stycz­nia br. gru­pa czy­tel­ni­ków posta­no­wi­ła roze­grać w biblio­te­ce tur­niej pił­kar­ski FIFA. Jest to już kolej­ny tur­niej zor­ga­ni­zo­wa­ny w tej pla­ców­ce. Skrzyk­nę­li się przez media spo­łecz­no­ścio­we by Wię­cej…

Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ki z Pro­gra­mu Kra­szew­ski 2016

Z wiel­ką rado­ścią chcia­łem poin­for­mo­wać, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu wzię­ła udział w pro­jek­cie Kra­szew­ski 2016. Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ka” i otrzy­ma­ła dota­cję z Insty­tu­tu Książ­ki. Nasz wnio­sek pn.​“Nowo­cze­sna biblio­te­ka w Tar­now­cu” zna­lazł się na liście bene­fi­cjen­tów uzy­sku­jąc na 100 moż­li­wych aż 75 punk­tów. Wyso­kość dota­cji z Insty­tu­tu wynio­sła 30 tysię­cy zło­tych. Dodat­ko­wo biblio­te­ka uzy­ska­ła Wię­cej…

Miko­łaj­ko­wy pre­zent

Pre­zent od Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej otrzy­ma­ła biblio­te­ka w świę­to obda­ro­wy­wa­nia sie­bie poda­run­ka­mi to jest 6 grud­nia. W dużej pacz­ce, przy­nie­sio­nej przez dorę­czy­cie­la pocz­ty, znaj­do­wał się egzem­plarz powie­ści Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza​“Quo vadis” wyda­ny przez Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta z oka­zji​“Naro­do­we­go Czy­ta­nia 2016”. Do książ­ki dołą­czo­ny był list od Pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy. Zapra­sza­my do lek­tu­ry, zarów­no listu, Wię­cej…