Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu 2017

Tego­rocz­na, 13 edy­cja ogól­no­eu­ro­pej­skiej kam­pa­nii Tydzień z Inter­ne­tem odby­wa­ła się rów­nież z udzia­łem tar­no­wiec­kiej filii biblio­tecz­nej w Gli­ni­ku Pol­skim. Hasło tego­rocz­nej edy­cji:​„Razem zmie­nia­my Inter­net na lep­sze”. Celem kam­pa­nii jest edu­ka­cja dzie­ci i mło­dzie­ży na temat bez­pie­czeń­stwa w sie­ci. Inter­net daje moż­li­wość roz­wo­ju, lecz nale­ży zwró­cić uwa­gę na nie­bez­pie­czeń­stwa jakie może­my napo­tkać. Biblio­te­ka w Gli­ni­ku Pol­skim zor­ga­ni­zo­wa­ła Wię­cej…