Ofer­ta dla osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych

Czy­tak­Plus, urzą­dze­nie do odtwa­rza­nia ksią­żek mówio­nych jest już dostęp­ne w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Jest to moż­li­we dzię­ki nawią­za­nej współ­pra­cy ze Sto­wa­rzy­sze­niem Pomo­cy Oso­bom Nie­peł­no­spraw­nym​„Larix”. Na prze­ło­nie 2016/2017 przy­stą­pi­li­śmy do pro­jek­tu pt.​„Wypo­ży­czal­nia odtwa­rza­czy cyfro­wej książ­ki mówio­nej dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych – Edy­cja 2016” reali­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pomo­cy Oso­bom Nie­peł­no­spraw­nym Wię­cej…