Maciej Wit­kie­wicz z wizy­tą w Tar­now­cu

Maciej Wit­kie­wicz, stry­jecz­ny wnuk Sta­ni­sła­wa Igna­ce­go Wit­kie­wi­cza był gościem w dwo­rze tar­no­wiec­kim 7 lip­ca 2017 r. Jest gło­wą rodzi­ny Wit­kie­wi­czów i zapra­gnął zoba­czyć miej­sce, gdzie bawił jego stryj w latach trzy­dzie­stych XX w. Maciej Wit­kie­wicz, bas-bary­­ton, jest pro­fe­so­rem Aka­de­mii Muzycz­nej w Byd­gosz­czy i pro­wa­dzi kla­sę śpie­wu. Przez wie­le lat wystę­po­wał na sce­nie oper w Pol­sce i za gra­ni­cą. Wię­cej…