Mali twór­cy książ­ki

Dzie­ci z przed­szko­la w Gli­ni­ku Pol­skim pod bacz­nym okiem nauczy­ciel­ki, panią Mary­si we współ­pra­cy z biblio­te­kar­ką panią Mag­dą stwo­rzy­ły w filii biblio­te­ki tar­no­wiec­kiej wła­sną książ­kę. Zaję­cia odby­ły się 19 maja 2017 r. Książ­ka jest wyni­kiem cyklu zajęć biblio­tecz­nych. Na poprzed­nich lek­cjach biblio­tecz­nych dzie­ci pozna­ły zawód pisa­rza i ilu­stra­to­ra. Ja jed­nej z lek­cji dowie­dzia­ły się jak zbu­do­wa­na jest Wię­cej…

Zima doku­cza­ła i naucza­ła

Nad­szedł czas na pod­su­mo­wa­nie ferii, w fili biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim. Odby­wa­ły się one pod hasłem​„Zima jed­nym doku­cza, a dru­gich naucza”. W cza­sie wol­nym od nauki szkol­nej dzie­ci i mło­dzież bra­li udział w zaję­ciach pla­stycz­nych, rucho­wych, chęt­nie ukła­da­li puz­zle, gra­li w gry plan­szo­we, quizy i inne gry słow­ne. Wspól­nie ze świe­tli­cą śro­do­wi­sko­wą zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy dys­ko­te­kę cho­in­ko­wą, na któ­rej mło­dzież Wię­cej…

Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu, filia w Gli­ni­ku Pol­skim zgło­si­ła się już po raz kolej­ny do akcji​“Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu”. W ramach tego pro­gra­mu zor­ga­ni­zu­je wysta­wę na temat bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie oraz zapro­si dzie­ci ze szko­ły na lek­cję biblio­tecz­ną o bez­piecz­nym inter­ne­cie. Od 7 lute­go w biblio­te­ce odby­wa­ją się ponad­to zaję­cia edu­ka­cyj­ne z wyko­rzy­sta­niem gier dostęp­nych na stro­nie Wię­cej…