Mło­dzi ilu­stra­to­rzy w biblio­te­ce

Biblio­te­ka w Gli­ni­ku Pol­skim gości­ła Panią Marię Toma­sik, lokal­ną poet­kę, autor­kę kil­ku tomi­ków wier­szy dla dzie­ci. Spo­tka­nie autor­ki z ucznia­mi klas O, I, II, III szko­ły z Gli­ni­ka Pol­skie­go odby­wa­ło się w dniach 2829 mar­ca, i mia­ło na celu upo­wszech­nie­nie twór­czo­ści Pani Marii Toma­sik oraz wyko­na­nie ilu­stra­cji do wier­szy. Wybra­ne ilu­stra­cje zosta­ną zamiesz­czo­ne pod Wię­cej…

Dzie­ci auto­ra­mi ilu­stra­cji

Dzie­ci z przed­szko­la w Tar­now­cu malo­wa­ły w ponie­dzia­łek i wto­rek ilu­stra­cje do wier­szy Marii Toma­sik. Ini­cja­ty­wa takiej pro­mo­cji swo­jej twór­czo­ści wyszła od samej autor­ki. 1314 lute­go w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu odby­wa­ły się zaję­cia pla­stycz­ne dla dzie­ci z naj­star­szych grup Przed­szko­la Publicz­ne­go Tar­now­cu. Dwie gru­py na począt­ku zajęć mia­ły spo­tka­nie z Bab­cią Mary­sią czy­li Marią Toma­sik, Wię­cej…