Dota­cja na wypo­sa­że­nie

Z przy­jem­no­ścią mogę poin­for­mo­wać, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma w nie­dłu­gim cza­sie pie­nią­dze w ramach Pro­gra­mu​“Kra­szew­ski: Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2017”. Biblio­te­ka w Tar­now­cu już po raz dru­gi bie­rze udział w pro­gra­mie. W ubie­gły roku wypo­sa­ży­li­śmy biblio­te­kę w sprzęt kom­pu­te­ro­wy,[…]

Kontynuuj czytanie …