Fak­ty Jasiel­skie o biblio­te­ce

W piąt­ko­wym wyda­niu Fak­tów Jasiel­skich (z 28 kwiet­nia 2017 r.) uka­za­ła się infor­ma­cja o deba­cie spo­łecz­nej, któ­ra odbę­dzie się w naszej biblio­te­ce 17 maja 2017 r. W infor­ma­cji wkradł się nie­wiel­ki, ale waż­ny błąd doty­czą­cy daty deba­ty. Przy­po­mi­na­my data deba­ty: 17 maja 2017 r. o godz. 10. Za błąd prze­pra­sza­my #RSPL2017

O tym, co nas łączy

Roz­wi­ja­my skrzy­dła Pol­ski lokal­nej” to pro­jekt, któ­re­go celem jest wywo­ła­nie sze­ro­kiej dys­ku­sji nad mecha­ni­zma­mi roz­wo­ju lokal­nych spo­łecz­no­ści. W tym roku tema­tem deba­ty jest to, co nas łączy jako wspól­no­tę i co może­my zro­bić, by wzmac­niać to, co nas łączy. Do udzia­łu w pro­jek­cie zosta­ła zapro­szo­na m.in. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu. – Orga­ni­za­to­rzy na Wię­cej…

Jesz­cze o kon­gre­sie

Pra­gnę zapre­zen­to­wać jesz­cze kil­ka zdjęć z Kon­gre­su Oby­wa­tel­skie­go. Dwa pierw­sze pocho­dzą z czę­ści wstęp­nej, pod­czas któ­rej otrzy­ma­łem podzię­ko­wa­nie dla biblio­te­ki za udział w deba­tach. Kolej­ne zdję­cia pocho­dzą z ostat­niej czę­ści kon­gre­sy, pod­czas któ­rej wypra­co­wa­li­śmy tema­ty na kolej­ną deba­tę. Bra­li w niej udział przed­sta­wi­cie­le 52 biblio­tek z całej Pol­ski oraz mode­ra­to­rzy. Zdję­cia wyko­na­ła pani Mag­da­le­na Ubysz. Dzię­ku­ję Wię­cej…

Byłem na Kon­gre­sie w War­sza­wie

XI Kon­gres Oby­wa­tel­skie odbył się, w minio­ny week­end w War­sza­wie w gma­chu Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Tego­rocz­na edy­cja nosi­ła tytuł​„Doj­rza­li Pola­cy — lep­sza Pol­ska” Na kon­gre­sie repre­zen­to­wa­łem GBP w Tar­now­cu jako jeden z 52 orga­ni­za­to­rów debat lokal­nych. Przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem kon­gre­su otrzy­ma­łem od pre­ze­sa Jana Szom­bur­ga z Insty­tu­tu Bada nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą i mini­stra Woj­cie­cha Kolar­skies­go, repre­zen­tu­ją­ce­go Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta Wię­cej…