Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ki z Pro­gra­mu Kra­szew­ski 2016

Naj­wię­cej cza­su zaj­mie nam stwo­rze­nie kata­lo­gu i umiesz­cze­nie go on-line na stro­nie inter­ne­to­wej. O roz­po­czę­ciu pra­cy kata­lo­gu powia­do­mi­my naszych czy­tel­ni­ków. — zwięk­sze­nie

2016" href="http://gbptarnowiec.nazwa.pl/instalator/wordpress1/?p=917">Read more