Bez­płat­ny kurs kom­pu­te­ro­wy — infor­ma­cja

OPTe­am Spół­ka Akcyj­na jest reali­za­to­rem pro­jek­tu​„Kom­pu­ter oknem na świat dla osób doro­słych z Pod­kar­pa­cia” w ramach umo­wy z WUP w Rze­szo­wie. W ramach pro­jek­tu są orga­ni­zo­wa­ne bez­płat­ne szko­le­nia kom­pu­te­ro­we dla miesz­kań­ców całe­go woj. pod­kar­pac­kie­go. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. W pro­jek­cie mogą brać udział oso­by nale­żą­ce do co naj­mniej Wię­cej…