Na wio­sen­nej łące… w Gli­ni­ku Pol­skim

Na lek­cje biblio­tecz­ną poświę­co­ną owa­dom przy­by­ły we wto­rek, 16.05.2017 roku, do filii w Gli­ni­ku Pol­skim GBP w Tar­now­cu dzie­ci z przed­szko­la przy Nie­pu­blicz­nym Zespo­le Szkół z Gli­ni­ka Pol­skie­go . Pod­czas zajęć dzie­ci pozna­wa­ły a następ­nie wymie­nia­ły nazwy pozna­nych owa­dów. W trak­cie zajęć dowie­dzia­ły się któ­re owa­dy są poży­tecz­ne, a któ­re są szko­dli­we dla czło­wie­ka, Dzie­ci pozna­ły rów­nież zna­cze­nie Wię­cej…