O smo­kach w biblio­te­ce

Marek Sikor­ski, histo­ryk sztu­ki, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie histo­rii oraz autor wie­lu ksią­żek o zabyt­kach i dzie­jach kul­tu­ry, był gościem Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu. Wygło­sił dwie pre­lek­cje dla mło­dzie­ży ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej na temat smo­ka wawel­skie­go oraz z Gim­na­zjum na temat smo­ków i​“smo­ko­bój­cach”. Nie każ­dy potwór musiał być smo­kiem. Mistrz Win­cen­ty Kadłu­bek nie Wię­cej…