Dzie­cię­cy świat

Pro­mo­cja tomi­ku wier­szy dla naj­młod­szych autor­stwa Marii Toma­sik wyda­ne­go przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Tar­now­cu odby­ła się 2 czerw­ca br. w sali GOK w Tar­now­cu. W spo­tka­niu z autor­ką wzię­ło udział pra­wie 120 mło­dych czy­tel­ni­ków. Maria Toma­sik jest z uro­dze­nia Sąd­ko­wian­ką. Pisze wier­sze od naj­młod­szych lat, a tema­ty­kę czer­pie z życia codzien­ne­go. Jest zauro­czo­na pięk­nem swo­jej miej­sco­wo­ści, kul­tu­rą wsi Wię­cej…

Pro­mo­cja tomi­ku wier­szy dla dzie­ci Marii Toma­sik

Pro­mo­cja naj­now­sze­go tomi­ku wier­szy Marii Toma­sik dla naj­młod­szych zaty­tu­ło­wa­ne­go​„Dzie­cię­cy świat” odbę­dzie się w pią­tek 2 czerw­ca 2017 o godz. 10.00 w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Jest to już pia­ty zbiór wier­szy poet­ki skie­ro­wa­ny do dzie­ci. W swo­ich utwo­rach Maria Toma­sik uka­zu­je świat widzia­ny ocza­mi dziec­ka. Ilu­stra­cje do książ­ki powsta­ły dzię­ki współ­pra­cy GBP w Tar­now­cu, Przed­szko­la Wię­cej…

Mło­dzi ilu­stra­to­rzy w biblio­te­ce

Biblio­te­ka w Gli­ni­ku Pol­skim gości­ła Panią Marię Toma­sik, lokal­ną poet­kę, autor­kę kil­ku tomi­ków wier­szy dla dzie­ci. Spo­tka­nie autor­ki z ucznia­mi klas O, I, II, III szko­ły z Gli­ni­ka Pol­skie­go odby­wa­ło się w dniach 2829 mar­ca, i mia­ło na celu upo­wszech­nie­nie twór­czo­ści Pani Marii Toma­sik oraz wyko­na­nie ilu­stra­cji do wier­szy. Wybra­ne ilu­stra­cje zosta­ną zamiesz­czo­ne pod Wię­cej…

Dzie­ci auto­ra­mi ilu­stra­cji

Dzie­ci z przed­szko­la w Tar­now­cu malo­wa­ły w ponie­dzia­łek i wto­rek ilu­stra­cje do wier­szy Marii Toma­sik. Ini­cja­ty­wa takiej pro­mo­cji swo­jej twór­czo­ści wyszła od samej autor­ki. 1314 lute­go w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu odby­wa­ły się zaję­cia pla­stycz­ne dla dzie­ci z naj­star­szych grup Przed­szko­la Publicz­ne­go Tar­now­cu. Dwie gru­py na począt­ku zajęć mia­ły spo­tka­nie z Bab­cią Mary­sią czy­li Marią Toma­sik, Wię­cej…