Jak czy­ta­li­śmy Wese­le

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu zor­ga­ni­zo­wa­ła 5 wrze­śnia 2017 r. czy­ta­nie​„Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. Z powo­du nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych oraz bra­ku miej­sca w biblio­te­ce, czy­ta­nie odby­ło się w Sali GOK. Wśród uczest­ni­ków impre­zy zna­leź­li się ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum w Tar­now­cu, miesz­kań­cy wio­ski oraz pra­cow­ni­cy biblio­te­ki. Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom za przy­by­cie, czy­ta­nie i słu­cha­nie. Zapra­sza­my za rok. Wię­cej…

Miko­łaj­ko­wy pre­zent

Pre­zent od Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej otrzy­ma­ła biblio­te­ka w świę­to obda­ro­wy­wa­nia sie­bie poda­run­ka­mi to jest 6 grud­nia. W dużej pacz­ce, przy­nie­sio­nej przez dorę­czy­cie­la pocz­ty, znaj­do­wał się egzem­plarz powie­ści Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza​“Quo vadis” wyda­ny przez Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta z oka­zji​“Naro­do­we­go Czy­ta­nia 2016”. Do książ­ki dołą­czo­ny był list od Pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy. Zapra­sza­my do lek­tu­ry, zarów­no listu, Wię­cej…