W Tar­now­cu o wspól­no­tach lokal­nych

Odpo­wie­dzi na pyta­nie, jak budo­wać wspól­no­ty lokal­ne szu­ka­li uczest­ni­cy deba­ty oby­wa­tel­skiej, któ­ra 17 maja br. odby­ła się w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. W deba­cie wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le miesz­kań­cy gmi­ny Tar­no­wiec oraz zapro­sze­ni goście z biblio­tek powia­tu jasiel­skie­go. Podob­ne deba­ty odby­wa­ją się rów­nież w 54 innych biblio­te­kach w całej Pol­sce. Deba­ty lokal­ne orga­ni­zo­wa­ne są w ramach pro­jek­tu Wię­cej…

O tym, co nas łączy

Roz­wi­ja­my skrzy­dła Pol­ski lokal­nej” to pro­jekt, któ­re­go celem jest wywo­ła­nie sze­ro­kiej dys­ku­sji nad mecha­ni­zma­mi roz­wo­ju lokal­nych spo­łecz­no­ści. W tym roku tema­tem deba­ty jest to, co nas łączy jako wspól­no­tę i co może­my zro­bić, by wzmac­niać to, co nas łączy. Do udzia­łu w pro­jek­cie zosta­ła zapro­szo­na m.in. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu. – Orga­ni­za­to­rzy na Wię­cej…