Mło­dzi ilu­stra­to­rzy w biblio­te­ce

Biblio­te­ka w Gli­ni­ku Pol­skim gości­ła Panią Marię Toma­sik, lokal­ną poet­kę, autor­kę kil­ku tomi­ków wier­szy dla dzie­ci. Spo­tka­nie autor­ki z ucznia­mi klas O, I, II, III szko­ły z Gli­ni­ka Pol­skie­go odby­wa­ło się w dniach 2829 mar­ca, i mia­ło na celu upo­wszech­nie­nie twór­czo­ści Pani Marii Toma­sik oraz wyko­na­nie ilu­stra­cji do wier­szy. Wybra­ne ilu­stra­cje zosta­ną zamiesz­czo­ne pod Wię­cej…