O smo­kach w biblio­te­ce

Marek Sikor­ski, histo­ryk sztu­ki, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie histo­rii oraz autor wie­lu ksią­żek o zabyt­kach i dzie­jach kul­tu­ry, był gościem Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu. Wygło­sił dwie pre­lek­cje dla mło­dzie­ży ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej na temat smo­ka wawel­skie­go oraz z Gim­na­zjum na temat smo­ków i​“smo­ko­bój­cach”. Nie każ­dy potwór musiał być smo­kiem. Mistrz Win­cen­ty Kadłu­bek nie Wię­cej…

Wysta­wy o smo­kach

W biblio­te­ce w Tar­now­cu pre­zen­tu­je­my dwie wysta­wy o smo­kach przy­go­to­wa­ne przez auto­ra ksią­żek:​“Smo­ki i smo­ko­bój­stwo” oraz​“Na tro­pach smo­ka wawel­skie­go”. Obie książ­ki znaj­du­ją się w biblio­te­ce. Tak autor pisze o swo­ich książ­kach: Przez wie­le stu­le­ci uwa­ża­li ucze­ni i teo­lo­go­wie, że smo­ki ist­nie­ją i mają sza­tań­skie pocho­dze­nie. Opo­wia­da­no, że spo­ty­ka­no je w morzu, w powie­trzu, w górach, w świe­cie pod­ziem­nym, a nawet Wię­cej…