FIFA wśród rega­łów biblio­tecz­nych

Oka­zu­je się, że ferie zimo­we moż­na rów­nież spę­dzić w biblio­te­ce gra­jąc w FIFA. Taką for­mę zaba­wy wybra­ła mło­dzież z Tar­now­ca i oko­lic, by wypeł­nić

FIFA wśród rega­łów biblio­tecz­nych" href="http://gbptarnowiec.nazwa.pl/instalator/wordpress1/?p=940">Read more