Zima doku­cza­ła i naucza­ła

Nad­szedł czas na pod­su­mo­wa­nie ferii, w fili biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim. Odby­wa­ły się one pod hasłem​„Zima jed­nym doku­cza, a dru­gich naucza”. W cza­sie wol­nym od nauki szkol­nej dzie­ci i mło­dzież bra­li udział w zaję­ciach pla­stycz­nych, rucho­wych, chęt­nie ukła­da­li puz­zle, gra­li w gry plan­szo­we, quizy i inne gry słow­ne. Wspól­nie ze świe­tli­cą śro­do­wi­sko­wą zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy dys­ko­te­kę cho­in­ko­wą, na któ­rej mło­dzież Wię­cej…

FIFA wśród rega­łów biblio­tecz­nych

Oka­zu­je się, że ferie zimo­we moż­na rów­nież spę­dzić w biblio­te­ce gra­jąc w FIFA. Taką for­mę zaba­wy wybra­ła mło­dzież z Tar­now­ca i oko­lic, by wypeł­nić wol­ny czas od nauki. 2526 stycz­nia br. gru­pa czy­tel­ni­ków posta­no­wi­ła roze­grać w biblio­te­ce tur­niej pił­kar­ski FIFA. Jest to już kolej­ny tur­niej zor­ga­ni­zo­wa­ny w tej pla­ców­ce. Skrzyk­nę­li się przez media spo­łecz­no­ścio­we by Wię­cej…